Počet záznamů: 1

Role pozorovatele v ekfrastických textech

 1. 1.
  0358058 - UCL-M 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Fedrová, Stanislava
  Role pozorovatele v ekfrastických textech.
  [The role of the beholder in ekphrasis.]
  Česká literatura v intermediální perspektivě IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: Ústav pro českou literaturu, 2010 - (Fedrová, S.), s. 247-258. ISBN 978-80-85778-73-1.
  [IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha (CZ), 28.06.2010-03.07.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: literature * intermedia relations * visual arts * ekphrasis * beholder * representation
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Postava pozorovatele, ať už fyzickým procesem dívání se, nebo svou existenciální zkušeností je pro ekfrastické texty zásadním formujícím elementem. Ve studii jsou vymezeny tři možné přístupy: Prvním je pozorovatel jako postava fikčního světa a zároveň vizuální reprezentace. Tato postava je součástí příběhu, takže její podání ekfráze je formováno rolí, jakou v příběhu hraje. Druhým typem je postava jako zprostředkovatel světa vizuální reprezentace - tak jako se divák noří do hloubky obrazu pomocí Rückenfigur, která do něj již vstoupila, je tento pozorovatel v ekfrázi prostředníkem, díky němuž čtenář získává perspektivu spolu-pozorovatele. Třetí typ, pozorovatel jako interpret, nastoluje několik postupů formování ekfráze: usouvztažnění s jinou vizuální reprezentací či piktoriálním modelem, podložení narativní fólie a asociativní hra s formou viděného.

  The status of the beholder, whether through the physical process of looking or his existential experience, is a principal formative element in ekphrastic texts. This study defines three possible approaches: in the first the beholder is like a character in a fictional world and at the same time a visual representation. This character is part of the story, so this version of ekphrasis is formed by the role played in the story. The second type is the character as a mediator of the world of visual experience. As the viewer sinks into the depths of the image by means of a Rückenfigur which has already entered it, this beholder is a mediator in ekphrasis, thanks to whom the reader acquires the perspective of a joint beholder. The third type, the beholder as interpreter, points to the basic techniques for the formation of ekphrasis: correlativization with another visual representation or pictorial model, the grounding of the narrative plain and associative play with the form of the observed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196198