Počet záznamů: 1

T. G. Masaryk – obránce náboženství, kritik klerikalismu

 1. 1.
  0357965 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Neudorflová, Marie L.
  T. G. Masaryk – obránce náboženství, kritik klerikalismu.
  [T. G. Masaryk – Defender of religion, critic of clericalism.]
  Variety české religiozity v "dlouhém" 19. století (1780-1918). Ústí nad Labem: Albis international, 2010 - (Nešpor, Z.; Kaiserová, K.), s. 279-288. ISBN 978-80-86971-02-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Masaryk, T. G. * religion * clericalism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  T. G. Masaryk vnímal základní křesťanské principy v sepětí s důkladnými vědeckými znalostmi o světě a společnosti za podmínku pozitivního rozvoje jednotlivců i společnosti, včetně řešení sociálních problémů. Vzhledem k tomu, že katolická církev v zájmu své moci odmítala vědecké pojetí vzdělání, Masaryk v řadě svých vystoupení vysvětloval rozdíly mezi původním křesťanským náboženstvím, silně demokraticky orientovaným, a jeho dogmatickou církevní interpretací, která nepřispívala k mravní, kulturní a sociální úrovni lidí. Příspěvek sleduje jak kritiku Masaryka vůči katolické církvi tak jeho hlavní postoje a argumenty ve prospěch křesťanského náboženství jako pozitivní duchovní síly pro úroveň a demokratizaci společnosti.

  T. G. Masaryk considered the combination of basic Christian principles with thorough knowledge about the world and society as a necessary condition for the positive development of both individuals and society, including solving social problems. Regarding that for the sake of its power, the Catholic Church rejected the scientific conception of education, Masaryk on various occasions provide analyses to show the difference between the original Christian religion, strongly democratically oriented, and its dogmatic Church interpretation, which did not contribute to moral, cultural and social improvements of people. The paper traces both the Masaryk’s criticism of the Catholic Church and his attitudes and arguments defending Christian religion as a positive spiritual force for the level and democratization of society.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196125