Počet záznamů: 1

Způsob výroby zeolitů pentasilové struktury s řízenou distribucí hliníkových atomů ve skeletu

 1. 1.
  0357790 - UFCH-W 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Bortnovsky, O. - Tokarová, V. - Wichterlová, Blanka - Dědeček, Jiří - Sobalík, Zdeněk - Gonsiorová, O. - Balgová, V.
  Způsob výroby zeolitů pentasilové struktury s řízenou distribucí hliníkových atomů ve skeletu.
  [Process for preparing zeolites of pentasil structure with controlled distribution of aluminium ions within skeleton.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Vlastník: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. - Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 25.06.2010. Číslo patentu: 301937
  Grant CEP: GA AV ČR KAN100400702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: zeolites * physical chemistry
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1492662&lan=cs

  Při způsobu výroby mikroporézních zeolitů BEA, MFI a FER pentasilové struktury s řízenou distribucí hliníkových atomů v hlinitokřemičitém tetraedricky koordinovaném skeletu v tzv. Al párech v (Al-O-(Si-O)SUBn=1,2/SUB-Al) sekvencích lokalizovaných v jednom kruhu a jako tzv. izolované Al atomy v různých kruzích v Al-O-(Si-O)SUBn>2/SUB-Al sekvencích se rozdílné distribuce Al atomů v hlinitokřemičitém skeletu dosahuje hydrotermální syntézou s použitím vhodné kombinace různých zdrojů křemíku a hliníku, využívající jejich rozdílnou reaktivitu, přítomnosti solí alkalických kovů a použitím křemičitých nebo hlinitokřemičitých amorfních nano-rozměrných prekurzorů s kontrolovanou reaktivitou, očkovacích krystalů a rozdílných dob zrání reakční směsi. Skelet zeolitů pentasilové struktury s molárním poměrem Si : Al = 8 : 1 až 40 : 1 obsahuje 5 až 85 % atomů hliníku ve formě Al párů a 15 až 95 % atomů hliníku ve formě izolovaných Al atomů.

  The invented process for preparing microporous zeolites BEA, MFI and FER of pentasil structure with controlled distribution of aluminium ions within aluminosilicate skeleton of tetraedric coordination in so called Al-pairs in (Al-O-(Si-O)in=1,2-Al) sequences localized in a single ring and as so called isolated Al atoms in various rings in Al-O-(Si-O)in>2-Al sequences is characterized in that different distribution of Al atoms in the aluminosilicate skeleton is achieved by hydrothermal synthesis with the use of a suitable combination of various sources of silicon and aluminium by employing different reactivity thereof, presence of alkali metal salts any by the use of silicic or aluminosilicic amorphous nano-dimensional precursors with controlled reactivity, crystal seeds and different periods of reaction mixture ripening.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195986