Počet záznamů: 1

Ideologická opozice „Východ-Západ“ v ruské literatuře a její postupné překonávání

 1. 1.
  0357549 - SLU-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ulbrechtová, Helena
  Ideologická opozice „Východ-Západ“ v ruské literatuře a její postupné překonávání.
  [The ideological “East-West” opposition in Russian literature and its gradual surmounting.]
  Slavia. Roč. 79, 3/4 (2010), s. 379-395 ISSN 0037-6736
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Cold War * East-West * Voznesenkiy, Andrey * literary studies
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie hledá reflexi studené války v literatuře, jejíž atributy simulace a virtuálnosti jsou předpoklady postmodernistického vnímání světa. V západoevropské literatuře byla studená válka prezentována jako hra s informacemi a o informace, zatímco v ruské sovětské literatuře byla kultivována spíše opozice "dobra" a "zla" a "přítel" versus "nepřítel". Přesto nacházíme již od 60. let 20. století náznaky překonání tohoto schematismu, které dosahuje vrcholu v některých textech A. Vozněsenského. Jeho "adialektika" je přítomna především v básni Antisvěty (1961). Dále autorka demonstruje totální dekonstrukci ideologické opozice "Východ-Západ" u V. Sorokina a v závěru je přiblížen termín "ruského globalismu" v souvislosti s postimperiálními teoriemi.

  The study seeks a reflection of the Cold War in the literature, whose attributes of simulation and virtuality are prerequisites of the postmodernist perception of the world. In the Western European literature, Cold War was presented as a play with information and for information, whereas in the Russian Soviet literature it was rather the opposition of "good” and "evil" and of "friend" versus "enemy" that was being cultivated. Despite this we can find, as early as from the 1960s, indications of surmounting of this schematism, which reaches its climax in some of the texts of A. Voznesensky. His "adialectics" is present especially in the poem Antiworlds (1961). Furthermore, the author demonstrates a total deconstruction of the ideological "East-West" opposition in V. Sorokin and, in conclusion, the term "Russian globalism" is expounded in connection with the postimperial theories.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195803