Počet záznamů: 1

Filmový efekt v prozaických vyprávěních Karla Hynka Máchy

 1. 1.
  0357373 - UCL-M 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Koten, Jiří
  Filmový efekt v prozaických vyprávěních Karla Hynka Máchy.
  [Film effects in Karel Hynek Mácha's prose narratives.]
  Máchovské rezonance. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: Ústav pro českou literaturu, 2010 - (Piorecký, K.), s. 185-193. ISBN 978-80-85778-74-8.
  [IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha (CZ), 28.06.2010-03.07.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Mácha, Karel Hynek * narrative fiction * cinematic effect * dramatization * external
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie se zabývá obecnou charakteristikou Máchových prozaických vyprávění. Vychází z obecně známé analýzy Jana Mukařovského, který ve studii Genetika smyslu v Máchově poezii (1938) tvrdí, že Máchova díla vyvolávají dojem "filmového efektu". Mukařovský tento termín používá v souvislosti s líčením statických scén, v nichž vypravěč zastavuje vyprávěný čas, a také v souvislosti se syžetovou výstavbou, kterou přirovnává k montáži a charakterizuje ji jako řazení působivých obrazů. Autor této studie považuje pojem "filmovosti" v kontextu Máchových próz za výstižný, protože odpovídá i dalším charakteristikám Máchovy prózy: dramatické povaze vyprávění a faktu, že události tvořící dějovou linii zároveň slouží jako indicie vyvolávající působivou atmosféru. Přestože Mácha užívá polohy autorského vypravěče, fokalizace je převážně externí a motivace fikční mysli nejsou průhledné. Vyprávěcí situace se blíží technice známé jako oko kamery.

  This essay inquires into the general characteristics of Karel Hynek Mácha's narrative fiction. It starts from the well-known analysis written by Jan Mukařovský. In the paper "Genetika smyslu v Máchově poezii" (Genetics of meaning in Mácha's poetry, 1938) Mukařovský claims that Mácha's works produce something of a cinematic effect. According to Mukařovský this is due to the interruption of narrated time (the dynamic plot is brought to a stop - up to a static scene), as well as by virtue of a technique reminiscent of a montage of impressive images. We consider this term pregnant, because it describes other characteristics of Mácha's fiction: the dramatical nature of narration and the fact that actions linking the storyline simultaneously serve as indices which evoke the impressive atmosphere. Even though Mácha uses authorial narration, focalization is mostly external and fictional minds aren't transparent. The narration comes close to the technique which is known as camera-eye narration.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195662