Počet záznamů: 1

Krize krize aneb Bohové svržení z trůnu to nemají lehké

 1. 1.
  0357309 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Janoušek, Pavel
  Krize krize aneb Bohové svržení z trůnu to nemají lehké.
  [The crisis of a crisis or Gods thrown off the throne get into trouble.]
  Bohemica Olomucensia. Roč. 2, č. 4 (2010), s. 19-27 ISSN 0231-634X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * literary crisis
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie se věnuje reflexi krize současné české literatury v literární komunitě. Autor studie si je vědom skutečnosti, že současná krize české literatury má své podstatné zvláštnosti. V první řadě je pociťována jako těžká a dlouhotrvající s počátkem již v roce 1989. Druhým rysem je pocit historicky podstatné marginalizace literatury, jejíž střed leží v nadprodukci slov a děl a zároveň v odvrácení pozornosti adresátů od literární kultury, protože čtení a povědomí o literatuře už není součástí intelektuální prestiže. S tímto vývojem je spojena třetí významná charakteristika krize, a sice postupující deziluze spisovatelů ze čtenářů a polistopadového boomu komerčně orientované literatury a čtení pro masy. Čtvrtým a nejvýraznějším rysem současné krize české literatury je fakt, že je pociťována jako trvalá.

  The study deals with the crisis of today's Czech literature reflected by contemporary literary community. The author of the reflection is aware of the fact that the contemporary crisis of the Czech literature has its substantial particularities. The first feature is that it is felt as heavy and long-lasting beginning already in 1989. The second feature is that it is felt as historically fundamental marginalization of literature whose center lies in the "over-production" of works and words and at the same time in the diversion of addressees from the literary culture because reading and knowledge of literature is not part of the prestige of intellectuals anymore. This is connected with the third characteristic of the crisis and that is disillusion of the men of letters from the addressees and from the post-Velvet Revolution commencement of the literature of the commercial and mass reading. The fourth and most significant characteristic of the crisis is that it is felt as permanent.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195618