Počet záznamů: 1

Sufixy -čka a -ačka v pomístních jménech v Čechách

 1. 1.
  0357306 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Štěpán, Pavel
  Sufixy -čka a -ačka v pomístních jménech v Čechách.
  [The Suffixes -čka and -ačka in Minor Place Names.]
  Acta onomastica. Roč. 51, č. 2 (2010), s. 556-572 ISSN 1211-4413
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: minor place names * suffixation * word-formation
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek podává analýzu lexikálních jednotek utvořených sufixy -čka a -ačka vyskytujících se v pomístních jménech z území Čech. Analyzované deverbální lexikální jednotky jsou nejčastěji utvořeny sufixem -čka, který se připojuje k infinitivnímu slovesnému kmeni. Sufix -ačka se obvykle připojuje k nominálním (substantivním i adjektivním) základům. Tvoření z apelativních (jak substantivních, tak adjektivních) základů je méně časté než od základů propriálních (jak antroponymických, tak toponymických). Jazykovězeměpisný pohled ukazuje, že pomístní jména obsahující lexikální jednotky utvořené sufixem -ačka z nominálních základů jsou teritoriálně příznaková: jejich výskyt je omezen na východní polovinu Čech.

  The article provides an analysis of the lexical units derived using the suffixes -čka and -ačka that occur in minor place names from the territory of Bohemia. The analysed deverbative lexical units are most frequently formed using the suffix -čka, which is attached to the infinitive verbal stem. The suffix -ačka is usually attached to nominal (both substantive and adjective) bases. The formations from appellative (both substantive and adjective) bases are less frequent than the formations from proper names (both anthroponyms and toponyms). The geolinguistic view has shown that minor place names including the lexical units formed by the suffix -ačka from nominal bases are geographically marked: their occurrence is limited to the eastern half of Bohemia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195615