Počet záznamů: 1

Raně eneolitický měděný pektorál z vrchu Kotouče u Štramberka

 1. 1.
  0357264 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šikulová, V. - Zápotocký, Milan - Frána, Jaroslav
  Raně eneolitický měděný pektorál z vrchu Kotouče u Štramberka.
  [An Early Eneolithic copper pectoral ornament from Kotouč Hill near the town of Štramberk.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 62, č. 3 (2010), s. 395-428 ISSN 0323-1267
  Grant CEP: GA ČR GAP405/10/1499
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: Štramberk * Kotouč * Early Eneolithic period * copper * deposits * pectoral ornaments
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Práce se zabývá rozborem eneolitických artefaktů z vrchu Kotouče u Štramberka. Neo- a eneolitické nálezy odtud spadají do šesti časových horizontů, z nichž nejvýrazněji je doložen 2. (mladší stupeň MMK) a 3. horizont (epilengyel/jordanovská kultura) – ten zejména depoty a ojedinělými nálezy měděných artefaktů. Dále je věnována pozornost lunicovému pektorálu, artefaktu zhotovenému z arzénové mědi, nejspíše z produkce severozápadokarpatské metalurgické oblasti. Surovina pektorálu je shodná jako u křížové sekery typu Nógrádmarcal z téže sbírky, což svědčí pro jeho datování do epilengyelského horizontu. Jde o nejstarší dosud známý exemplář těchto náprsních ozdob a zároveň o formu doplňující garnituru raně eneolitických prestižních předmětů.

  The paper concerns an analysis of Eneolithic artefacts from Kotouč Hill near the town of Štramberk. Neolithic and Eneolithic finds from this site fall into six time horizons, the most distinctly documented of which are the 2nd (later phase of Moravian Painted Ware culture) and 3rd horizon (Epilengyel/Jordanów culture) – the latter in particular by deposits and rare finds of copper artefacts. The work likewise addresses a crescent-shaped pectoral ornament, an artefact crafted from arsenical copper, probably in the northwestern Carpathian metallurgical area. The pectoral ornament is made from material identical to the Nógrádmarcal-type cruciform axe from the same collection, which is evidence in favour a dating to the Epilengyel horizon. This is the oldest known specimen of this breast ornamentation and a prestigious Early Eneolithic accessory item.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195582