Počet záznamů: 1

OsovOsová difrakce na kruhové apertuře pro sbíhavou kulovou vlnu

 1. 1.
  0356055 - URE-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hradil, Milan - Miler, Miroslav
  OsovOsová difrakce na kruhové apertuře pro sbíhavou kulovou vlnu.
  [On-axis diffraction at the circular aperture for a convergent spherical wave.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 55, 11-12 (2010), s. 300-306 ISSN 0447-6441
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20670512
  Klíčová slova: wave propagation * diffraction * optical focusing
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

  Článek se zabývá difrakcí na kruhové apertuře. Pozornost je věnována difrakčnímu obrazci na podélné ose, což je důležité pro rozlišovací schopnost hloubkového záznamu informace. Pro nízká Fresnelova čísla vzniká posunutí fokusované intenzity vzhledem k umístění geometrického ohniska a nulové maximum je velmi široké. Pro vysoká čísla, která platí pro obyčejné optické přístroje, je posunutí zanedbatelné a nulové maximum je relativně úzké.

  The article is devoted to diffraction at a circular aperture. Attention is given to the diffraction pattern on the longitudinal axisr which is important for resolution ability of the depth recording of information. For low Fresnel numbersr the displacement of focused intensity arises compared to the location of the geometrie focusr and the zero maximum is very broad. For high numbersr which take place for usual optical instrumentsr the displacement is negligible and the zero maximum is relatively narrow.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194676