Počet záznamů: 1

Faktory ovlivňující výběr jmen v literatuře (na příkladech z Tylových dramat)

 1. 1.
  0355866 - UJC-A 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dvořáková, Žaneta
  Faktory ovlivňující výběr jmen v literatuře (na příkladech z Tylových dramat).
  [Factors Influencing the Choise of Names in Literature (Using Examples from J. K. Tyl’s Drama).]
  Varia 19. Zborník plných príspevkov z 19. kolokvia mladých jazykovedcov. Trnava: Trnavská univerzita, 2010 - (Hladký, J.; Rendár, Ľ.), s. 57-69. ISBN 978-80-970561-1-7.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /19./. Modra-Harmónia (SK), 18.11.2009-20.11.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET101120503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: literary onomastics
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Naším cílem bylo upozornit na charakteristické tendence v pojmenovávání, na některé zajímavé případy a především na faktory, které Tylův výběr jmen ovlivňovaly. Žádný z těchto faktorů však nepůsobil izolovaně. Ukažme si to na jméně knížete Krvomíra v báchorce Čert na zemi: užití tohoto jména bylo podmíněno žánrem (pro pohádku jde o typický způsob pojmenování), dobovou poetikou (v literatuře 30. a 40. letech 19. století byl tento druh jmen oblíbený, Tyla v tomto ohledu můžeme srovnat např. s jeho současníkem Klicperou) i funkcí (jde o jméno mluvicí, u nějž je nejvýraznější funkce charakterizační, využívající sémantiky jména, která evokuje člověka krutého a násilnického). Forma jména odpovídá kompozičnímu způsobu tvoření starých slovanských jmen, samo jméno Krvomír přitom není doloženo, jde o Tylovu invenci. Vytvoření tohoto konkrétního mluvicího jména záviselo na Tylově autorské poetice a na jeho tvůrčím přístupu ke jménu v rámci daného pojmenovávacího schématu.

  Showing all names of J. K. Tyl’s characters was not the purpose of this paper. I wanted to refer to characteristic naming tendencies, to some interesting cases and especially to factors influencing the choice of names. I can illustrate it on the example of the name Krvomír: the selection of this name is conditioned by the literary genre (it is a typical kind of name in a fairy tale), by contemporary poetics (it was a very popular kind of name in literature of the 1830s and 1840s), by function (a calling name characterizes the character by using the semantic meaning of the name: “krev” means blood in Czech). The form of the name is also very interesting, it corresponds with old Slavonic names (cp. Jaromír, Vladimír, Mojmír). However, the name Krvomír is not documented in reality, it is an invention of J. K. Tyl. The creation of this concrete name was influenced by author’s poetics and his inventive approach to names within the framework of the particular naming scheme.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194537