Počet záznamů: 1

K rozsahu a významu tzv. keltského dědictví v hospodářství starší doby římské v Čechách a ve střední Evropě

 1. 1.
  0355553 - ARU-G 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Salač, Vladimír
  K rozsahu a významu tzv. keltského dědictví v hospodářství starší doby římské v Čechách a ve střední Evropě.
  [On the extent and significance of the so called "celtic heritage" in the economics of the early Roman period in Bohemia and Central Europe.]
  Archeológia barbarov 2009. Hospodárstvo Germánov. Sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2010 - (Beljak, J.; Březinová, G.; Varsik, V.), s. 351-370. Archaeologica Slovaca Monographiae, Communicationes, 10. ISBN 978-80-89315-24-6.
  [Protohistorická konferencia /5./. Nitra (SK), 21.09.2009-25.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA404/07/1632
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Late La Tène period * Celts * Germans * celtic cultural heritage * Bohemia * Central Europe
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Práce se zabývá problémem, v jakém rozsahu laténská kultura, připsaná Keltům, ovlivnila ve středoevropském prostoru následující archeologické kultury připsané Germánům. Autor dospívá k závěru, že omezený laténský vliv lze pozorovat pouze ve středním Německu v rodící se grossromstedtské kultuře. Obecně však kultura tzv. polabských Germánů zůstala laténskou kulturou nedotčená a tzv. keltské dědictví nelze pozorovat.

  The article deals with the problem, in what extent the La Tène culture, ascribed to the Celts, influenced in the Central European area the following archaeological cultures ascribed to the Germans. The author concludes that a limited latènean influence can be observed only in Central Germany in the nascent Groβromstedt culture. In general, however, the culture of the so-called "Elbe Germans" remained unaffected by the La Tène culture and the so called "Celtic heritage" cannot be observed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194299