Počet záznamů: 1

Způsob generace kyslíku v singletovém delta stavu a generátor pro provádění tohoto způsobu

 1. 1.
  0354754 - FZU-D 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Hrubý, J. - Špalek, Otomar - Kodymová, Jarmila - Jirásek, Vít - Čenský, Miroslav
  Způsob generace kyslíku v singletovém delta stavu a generátor pro provádění tohoto způsobu.
  [A method of oxygen generation in singlet delta state and a generator for pursuance of the method.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. , Praha 8, CZ. Datum udělení patentu: 05.05.2010. Číslo patentu: 301755
  Grant ostatní:US Air Force EOARD(US) FA8655-09-1-3091
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: singlet oxygen * chemical oxygen-iodine laser * centrifugal spray generator
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301755.pdf http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301755.pdf

  Způsob generace singletového kyslíku reakcí plynného reagens s kapalným reagens ve spreji spočívající v tom, že kapalina se od plynné složky oddělí dopadem letících kapek na vnitřní stěny rotujícího separátoru a náhlou změnou směru proudění ve vnitřních kanálech separátoru a na kapky spreje se navíc působí odstředivými silami v zakřivených kanálech separátoru. Atomizace kapalného reagens a smíchání kapalného a plynného reagens se s výhodou provádí současně v dvoufázové atomizační trysce. Zpravidla je plynným reagens chlór a kapalným reagens je alkalický roztok peroxidu vodíku. Poměr mezi vnitřním objemem generátoru a objemovou rychlostí proudění plynu je s výhodou takový, že doba mezi smíšením chloru s kapalinou a výstupem plynu ze separátoru je kratší než 10 ms. Generátor singletového delta kyslíku sestává z reakční komory pro reakci plynného reagens s kapalným reagens ve spreji a z rotujícího separátoru pro oddělení kapaliny a plynu ve spreji.

  A method of singlet oxygen generation by reaction of gaseous reagent with liquid reagent in the spray form utilizes the liquid separation from the gas by a liquid droplet impact on inner walls of rotating separator and sudden change in flow in the separator channels, where the liquid droplets are affected by the centrifugal force in the curved separator channels. Atomization of the liquid and gas reagents into the spray form occurs advantageously by means of special two-phase spray nozzle. Chlorine is usually used as the gas reagent, and alkaline solution of hydrogen peroxide as the liquid reagent. A ratio between the inner generator volume and gas volume flow rate is advantageously so that a time between reagents mixing and gas exit from the separator is less than 10 ms. The singlet oxygen generator is composed of the reaction chamber for reaction of gas and liquid reagents in the spray form, and of rotating separator for separation of liquid and gas from the spray.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193680