Počet záznamů: 1

Restaurátorsko-konzervátorský průzkum vybraných nálezů z lokality Kopčany

 1. 1.
  0354687 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Baxa, P. - Hošek, Jiří - Ottenwelter, Estelle - Děd, J.
  Restaurátorsko-konzervátorský průzkum vybraných nálezů z lokality Kopčany.
  [Conservation-restoration research of selected finds from Kopčany, Western Slovakia.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 62, č. 3 (2010), s. 492-513 ISSN 0323-1267
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800020603; GA ČR GA404/07/1513
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Kopčany * Early Middle Ages * knives * spurs * jewellery * archaeometallurgy * restoration
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Lokalita Kopčany byla v období 9. až 10. stol. pravděpodobně hlavním sídelním areálem ve slovenské části nivy řeky Moravy v širším zázemí hradiště Valy u Mikulčic. V blízkosti tamního kostela byli někdy ve 2. pol. 9. a v 1. pol. 10. stol. pohřbíváni příslušníci místní společenské elity. Část výbavy z těchto hrobů byla podrobena průzkumu zaměřenému na techniku a kvalitu řemeslného zpracování a na jakost užitých materiálů. Cílem bylo získat informace, které by napomáhaly ověřit vztah kopčanské nobility k centru mikulčické aglomerace. Bylo zjištěno, že sledované předměty (3 nože, sekera, 4 ostruhy a 4 šperky) mají kvalitu porovnatelnou s obdobnými nálezy z Mikulčic. Koresponduje to s předpokladem, že pocházejí ze stejných zdrojů, kterých využívala elita sídlící na moravské straně mikulčicko-kopčanské aglomerace.

  In the 9th and 10th centuries located in Kopčany in the Slovak part of the Morava River basin was in all likelihood the main residential area in the hinterlands of the agglomeration near Mikulčice. Members of the local social elite were buried near the local church sometime in the second half of the 9th and first half of the 10th centuries. Several objects recovered from these graves were subjected to special research focused exclusively on the methods and quality of craftsmanship and the quality of materials. The goal was to obtain information that would help verify the relationship between the Kopčany nobility and the Mikulčice agglomeration. It was determined that the studied objects (3 knives, an axe, 4 spurs and 4 pieces of jewellery) are of a quality comparable to similar finds from Mikulčice which confirms the hypothesis that they come from the same sources used by the elite living on the Moravian side of the Mikulčice-Kopčany agglomeration.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193634