Počet záznamů: 1

Ekologické dopady extrémních srážko-odtokových situací v malých povodích - přehled

 1. 1.
  0354436 - UBO-W 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Valová, Zdenka - Adámek, Z.
  Ekologické dopady extrémních srážko-odtokových situací v malých povodích - přehled.
  [Ecological implications of extreme precipitation-discharge events in small catchment areas - a review.]
  Bulletin VÚRH Vodňany. Roč. 46, č. 3 (2010), s. 53-61 ISSN 0007-389X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: low discharge * high discharge * small catchment areas * macrozoobenthos * fish
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Hydrologický režim patří mezi nejvýznamnější faktory mnohostranně ovlivňující říční systémy a jejich společenstva. Oscilace hydrologických parametrů je jevem zcela přirozeným a pro prosperitu ekosystému a zachování jeho biologické rozmanitosti i jevem nezbytným. Avšak potřeby člověka se s tímto faktem neslučují. V důsledku toho došlo mnoha technickými zásahy do charakteru toků ke změnám hydrologického režimu, a tím i k narušení samotných průtokových parametrů toků. Vlivem těchto zásahů se lze v dnešní době v tocích setkat s nedostatečnými průtokovými poměry nezajišťujícími dostatečné podmínky pro život v toku anebo jsou naopak tyto průtokové poměry mnohonásobně překračovány a dochází k devastaci toku, jeho flóry a fauny. Předložená práce shrnuje důsledky a vlivy extrémních, ať vysokých či nízkých, průtokových stavů na společenstva vodních organismů, především na makrozoobentos a ichtyofaunu.

  Hydrological regime belongs to the most important factors influencing river systems and their assemblages. Fluctuations in hydrological parameters are fully natural phenomenon necessary for ecosystem prosperity and conservation of biological biodiversity. However, human demands do not correspond with these natural processes. Consequently, many anthropogenic changes have modified natural hydrological regime and disturbed flow parameters of streams. Owing to these changes, insufficient or extremely exceeded discharges, destructive for aquatic life, occur in many water ecosystems nowadays. The paper briefly describes effects and consequences of extreme discharge conditions for aquatic assemblages with particular respect to macrozoobenthos and fish communities.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193436