Počet záznamů: 1

První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku •

 1. 1.
  0354092 - GLU-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Procházka, V. - Rajlich, P. - Korbelová, Zuzana - Goliáš, V.
  První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku •.
  [First found of proved pre-Variscan monazite in Moldanubicum.]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2009, - (2010), s. 240-244 ISSN 0514-8057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: monazite * granite/migmatite * electron microprobe * dating * upper Cambrian/lower Ordovician * Moldanubicum
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2009/2009-64.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2009/2009-64.pdf

  Deformovaný leukogranit u Sudoměřic u Tábora obsahuje monazit bohatý uranem (2,2 - 7,1 % UO2), tedy vhodný pro datování elektronovou mikrosondou. V několika zrnech byla nalezena jádra kambrického až ordovického stáří, což bylo potvrzeno kontrolními analýzami na jiném pracovišti. Prevariská chemická stáří se pohybují od 474 do 514 Ma (n = 5) a stáří variských okrajů a menších zrn od 294,4 do 319,2 Ma (n = 9); dvě odlehlé hodnoty (341 a 419 Ma) jsou pravděpodobně směsné. V leukogranitu jsou ostrohranné uzavřeniny běžné moldanubické biotitické pararuly se zachovalou foliací, v níž byl nalezen monazit pouze variský a chudý uranem. Leukogranit tedy nemůže být variskou intruzí kontmainovanou starším monazitem. Kambroordovická stáří monazitu zřejmě představují mladší ohraničení možné doby vzniku granitoidu.

  A deformed leucogranite at Sudoměřice near Tábor contains monazite rich in uranium (2.2-7.1 wt. % UO2) and therefore suitable for electron microprobe dating. In several grains, cores of Cambrian/Ordovocian age were found and verified by control analyses at another laboratory. The pre-Variscan chemical ages range mostly from 474 to 514 Ma (n = 5) and the ages of Variscan overgrowths and small grains prevalently from 294.4 to 319.2 Ma (n = 9); two outlying values (341 and 419 Ma) probably represent mixed ages. The leucogranite contains angular inclusions of a common Moldanubian well foliated biotite paragneiss, in which only Variscan and U-poor monazite was found. Thus the leucogranite cannot be interpreted as a Variscan intrusion contaminated with older monazite, and the Cambroordovician monazite ages most likely represent the younger limit of granite formation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193170