Počet záznamů: 1

Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník

 1. 1.
  0353701 - UGN-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Roštínský, Pavel
  Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník.
  [Slope deformations in the Keprník Mt. area, Hrubý Jeseník Mts.]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 25, č. 25 (2010), s. 120-123 ISSN 0514-8057.
  [Stav geomorfologických výzkumů v roce 2010 /11./. Praha, 11.05.2010-13.05.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: metamorphic rocks * rock-fall * debris flow
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2009

  Příspěvek přináší základní informace o prostorovém rozšíření a typech svahových deformací v metamorfovaných horninách silesika a jejich zvětralinách na horských svazích severozápadní části Hrubého Jeseníku. V oblasti se vyskytuje několik rozsáhlejších hlouběji založených svahových deformací, především sesuvů, a několik desítek recentních nebo aktivních menších forem projevujících se odsedáním svahů, skalním řícením, mělkým sesouváním, suťovými proudy a menšími poruchami břehů strží. Některé z nich způsobily nezanedbatelné škody, především na lesním majetku. Detailněji jsou popsány největší lokality Rudohorský potok, Ve stržích a Jelení stráň. Na některých místech byly dokumentovány prostorové a genetické vztahy mezi hlavními sesuvnými oblastmi, suťovými proudy a vývojem současného stržového systému.

  The paper presents basic information on spatial distribution and main types of slope deformations in metamorphic rocks of the Silesicum and related deluvial sediments on mountain slopes in the northwestern part of the Hrubý Jeseník Mts. Several more extensive old deep-seated slope deformations, particularly landslides, and a few tens of recent or active smaller forms manifesting themselves by rock-toppling, rock-fall, shallow landsliding, debris flow and minor instabilities of gully banks occur in the study region. Some of them caused indispensable damages, especially in forestry. The largest localities Rudohorský potok, Ve stržích and Jelení stráň are described in more detail. Existing spatial and genetic relations between main landslide areas, debris flows and development of present gully system were examined in some places.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192868