Počet záznamů: 1

Nalézání práva a zemské soudnictví v českých zemích

 1. 1.
  0352534 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Janiš, Dalibor
  Nalézání práva a zemské soudnictví v českých zemích.
  [Law Finding and Provincial Jurisprudence in the Czech Lands.]
  Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. Brno: Matice moravská, 2010 - (Jan, L.; Janiš, D.), s. 23-46. Země a kultura ve střední Evropě, 13. ISBN 978-80-86488-65-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Provincial Law * Provincial Courts * law finding
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Problematika nalézání práva patří ke klíčovým tématům spojeným se zemským právem a zvláště pak s činností českého a moravského zemského soudu. Oba zemské soudy se vyvíjely kontinuálně ze svých raných forem, přičemž kolektivní povaha výkonu soudnictví byla důležitým znakem tohoto privilegovaného soudního fóra, a to nejpozději od 12. století. Proces nalézání práva se netýkal jen poměrně úzké kategorie sporných záležitostí řešených soudní cestou, ale svým významem přesahoval především do sféry vytváření zemského práva, jehož hlavní část spočívala v obyčejovém právu. V tomto ohledu pak byly rozlišovány dva základní typy soudních rozhodnutí – nálezů. Zvláštní nález byl právní formulací řešení sporu mezi konkrétními stranami, obecný nález pak tvořil právní pravidlo platné obecně.

  The issue of law finding belongs among key topics connected with provincial law and especially with the activity of the Bohemian and Moravian High Provincial Courts. Both Courts developed continuously from their early forms, while the collective nature of the operation of the judicial system was an important sign of this privileged court forum since the twelfth century at latest. The process of law finding was not connected merely to the relatively narrow category of controversial issues dealt with through courts but influenced also the sphere of provincial law making, the main part of which was based on consuetudinary law. In this respect, two basic types of court judgments (findings) were distinguished. While peculiar judgment was a legal formulation solving a conflict between two particular parties, general judgment described a generally applicable legal principle.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192023