Počet záznamů: 1

Vliv hlubinné hornické činnosti při exploataci prvních slojí

 1. 1.
  0352479 - UGN-S 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hortvík, Karel - Černý, I.
  Vliv hlubinné hornické činnosti při exploataci prvních slojí.
  [The impact of deep mining in the exploitation of the first seam.]
  Nerastné suroviny a životné prostredie - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská banícka spoločnosť, 2010 - (Beránek, M.), s. 144-153. ISBN 978-80-970521-0-2.
  [Nerastné suroviny a životné prostredie. Demänovská dolina (SK), 07.10.2010-08.10.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: surface subsidence * effects of undermining * mining activities
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Při hlubinném dobývání uhelných slojí se jako následek hornické činnosti vytváří na povrchu poklesová kotlina. Její velikost je závislá na hloubce uložení ložiska, na velikosti vyrubané plochy, na vydobyté mocnosti ložiska, na geologickém a geomechanickém složení nadloží a na četnosti případných dřívějších dobývacích prací. Vlivy dobývání z prvních dvou až tří slojí neodpovídají jinak ověřenému způsobu výpočtu velikosti poklesů, kdy velikost geodeticky zaměřeného poklesu bývá menší, než hodnota prognózní a to zejména vlivem koeficientu dobývání. Článek poukazuje na určité nepravidelnosti – anomálie u velikosti koeficientu dobývání při prognózním výpočtu. Tato problematika nebyla zatím nikde publikována.

  In the underground mining of coal seams as a result of mining activities on the surface creates a subsidence area. Its size depends on the depth of coal seam, on the size of excavated area, on thickness of coal seam, on the geological and geomechanical composition of the overburden and the frequency of any previous mining activities. Effects of mining on the first two to three coal beds not correspond otherwise authenticated method of subsidence calculating – size reduction is targeted surveying smaller than the prognostic value, primarily driven by the mining factor. The contribution notes out some anomalies in the mining factor in prognosis calculating. This question has not been published anywhere.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191979