Počet záznamů: 1

Emočná inteligencia vo vzťahu ku copingu

 1. 1.
  0351286 - PSU-E 2011 RIV SK slo M - Část monografie knihy
  Baumgartner, František - Molčanová, Z. - Chylová, M.
  Emočná inteligencia vo vzťahu ku copingu.
  [Emotional intelligence in relation to coping.]
  Kognitívny portrét človeka. Bratislava: Slovak Academic Press, 2010 - (Ruisel, I.; Prokopčáková, A.), s. 186-204. ISBN 978-80-88910-29-9
  Grant CEP: GA ČR GA406/09/2096
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: emotional intelligence as ability * emotional intelligence as a trait * coping
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Koncept emočnej inteligencie (EI) predstavuje významný pozitívny faktor v oblasti zvládania záťaže. Zamerali sme sa na overenie tohto predpokladu a zistenie úlohy, ktorú emočná inteligencia zohráva pri voľbe stratégií zvládania. Dáta sme získali na vzorke 239 respondentov (zdravotnícki pracovníci a študenti medicíny). Črtovú EI sme zisťovali dotazníkom SSRI a výkonovú EI dotazníkom STEU, kde respondent identifikuje emócie v interpersonálnych epizódach. Informácie o copingových stratégiách a zvládaní záťaže sme získali použitím škál copingu (Brief COPE), sebaúčinnosti a hodnotenia stresujúcich udalostí. Na základe analýzy dát sme zistili, že emočná inteligencia môže vplývať na niektoré aspekty procesu zvládania. U copingovej stratégie vyhýbanie a únik, vedie vyššie skóre EI k jej zníženému používaniu. EI pôsobí aj na akceptovanie a reinterpretovanie záťažových situácií. Medzi študentmi a zdravotníckymi pracovníkmi sme zistili niektoré rozdiely.

  The concept of emotional intelligence (EI) represents an important positive factor in the area of coping. The aim of our paper is to verify this hypothesis and to find the role which EI plays in the choice of coping strategies. Data used in this research was received from 239 respondents (medical practitioners and undergraduates). Trait EI was measured by Schutte Self Report Inventory (SSRI) and performance EI by Situational Test of Emotional Understanding (STEU), which uses tasks identifying emotions in social problem episodes. Coping with stressful events are measured by short form of COPE – Brief COPE and by scales of self efficacy and evaluation of stressful events. The results revealed that emotional intelligence can predict several aspects of the coping process. Higher score of EI leads to diminish of avoidance. EI has also a moderate impact on acceptance and reformulation. Some differences between medical undergraduates and medical practitioners were yielded.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006160