Počet záznamů: 1

Zastoupení bakterií oxidujících metan Typu I a Typu II v půdě zimoviště skotu v závislosti na stupni zatížení skotem a na sezóně

 1. 1.
  0350638 - BC-A 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nitkulincová, A. - Chroňáková, Alica - Kahounová, Ludmila - Šimek, Miloslav
  Zastoupení bakterií oxidujících metan Typu I a Typu II v půdě zimoviště skotu v závislosti na stupni zatížení skotem a na sezóně.
  [Relative abundance of methan-oxidizing bacteria (Type I and Type II) in soil of overwintering area in the dependence of different cattle impact and season.]
  Život v pôde XI. Zborník z medzinárodného seminára. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2010, s. 105-114. ISBN 978-80-223-2796-1.
  [Život v pôde /11./. Bratislava (SK), 26.01.2010-27.01.2010]
  Grant CEP: GA MŠk LC06066; GA ČR GA206/09/1642; GA ČR GA526/09/1570
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: methane oxidizing bacteria * MOB * upland pasture soil
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Byl studován vliv přezimování skotu na početnost bakterií oxidujících metan (MOB) v půdě podhorské pastviny. Pomocí metody CARD-FISH, která byla navržena pro detekci aktivních buněk, byly charakterizovány populace MOB typu I a typu II. Abychom mohli odhadnout míru zatížení skotem na půdní mikrobiální společenstvo, byly vybrány 4 plochy s rozdílným zatížením: silně zatížená (14 let ovlivněná), silně zatížená regenerující (12 let zatížená, teď 2 roky regeneruje), počátek vlivu (2 roky vlivu) a kontrolní neovlivněná půda. Půdní vzorky byly odebrány na jaře a na podzim roku 2009, což umožnilo také pozorovat sezónní rozdíly ve složení společenstva MOB. Výsledky ukázaly, že metanotrofní bakterie typu II převládali nad typem I ve všech půdách na jaře i na podzim. Obě skupiny MOB byly významně ovlivněny aktivitou skotu a vykazovaly nižší relativní početnosti v půdách zatížených skotem oproti kontrole. Tento trend byl zesílen u MOB typu I.

  The effect of cattle overwintering on the abundance of methane oxidizing bacteria (MOB) was studied in upland pasture soils. Using CARD-FISH method, designed for detection of active cells, populations of Type I and Type II MOB were characterized. To assess the effect of cattle impact on soil MOB community, four different degrees of animal impact were selected: severe (14 years of impact), severe regenerating (12 years under overwintering management, 2 years left for regeneration), beginning of impact (2 years of impact) and the control (unimpacted). Soil samples were collected in spring and autumn 2009, allowing thus the assessment of the seasonal differences in community composition of MOB. The results show that Type II MOB dominated in all studied soils in spring as well as in autumn. Both types of MOB were significantly affected by cattle impact, showing lower relative abundances in cattle impacted sites than in control soil.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190586