Počet záznamů: 1

Užití mezinárodní edice Woodcockových-Johnsonových testů kognitivních schopností v české školní psychodiagnostice

 1. 1.
  0350399 - PSU-E 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Portešová, Š. - Urbánek, Tomáš
  Užití mezinárodní edice Woodcockových-Johnsonových testů kognitivních schopností v české školní psychodiagnostice.
  [Woodcock-Johnson tests of cognitive abilities, diagnostics of abilities, giftedness, dyslexia.]
  Československá psychologie. Roč. 54, č. 2 (2010), s. 186-205 ISSN 0009-062X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: Woodcock-Johnson tests of cognitive abilities * giftedness * dyslexia
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.230, rok: 2010

  Studie přináší empirické zkušenosti s diagnostickým užitím české adaptace metody Woodcock-Johnson IE. Jedná se o první kognitivní baterii v ČR, která přejala CHC hierarchický model kognitivních schopností. Metoda byla aplikována na výběrový soubor mimořádně rozumově nadaných jedinců s a bez dyslexie. Důležité poznatky se týkají zejména otázek stanovení vhodného kritéria pro identifikaci nadání u skupiny nadaných žáků a studentů s dyslexií. V případě této skupiny jedinců není možné odvodit kritérium nadání pouze od globálního IQ, ale je nutné analyzovat i širší faktory schopností a samotné měřené schopnosti. Diagnostickou pozornost je třeba věnovat faktoru myšlení a verbálnímu faktoru. Výkon ve faktoru kognitivní efektivnosti je pravděpodobně negativně ovlivněn poruchou učení. Studie dále porovnává profil výkonu v dané metodě u skupin nadaných probandů s profilem výkonu rozumově nadaných studentů získaných administrací obsáhlejší americké verze testu, jenž byl nedávno publikován.

  The study contains empirical experience with the diagnostic use of the Czech adaptation of the Woodcock-Johnson IE. It is a first cognitive battery in the Czech Republic based on the CHC model of cognitive abilities. Sample of extraordinarily gifted individuals with and without dyslexia has been studied. The findings deal with determining a criterion to identify giftedness in a group of gifted students and students with dyslexia. In this group of individuals it is impossible to derive the giftedness criterion only from the global IQ but it is necessary to analyse also abilities themselves. Primary diagnostic attention needs to be paid particularly to the Thinking ability and Verbal ability. Performance in the Cognitive efficiency may be harmed by a learning disability. The study also compares the performance profile in the groups of gifted probands and intellectually gifted students obtained by administering a more extensive American version of the test published recently.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190414