Počet záznamů: 1

Politické programy německých liberálů na Moravě (1870-1914)

 1. 1.
  0350353 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Cibulka, Pavel
  Politické programy německých liberálů na Moravě (1870-1914).
  [Political Programmes of the German Liberals in Moravia (1870-1914).]
  České země a moderní dějiny Evropy. Studie k dějinám 19. a 20. století. Praha: Historický ústav, 2010 - (Prokš, P.), s. 45-58. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i, Řada C. Miscellanea, 23. ISBN 978-80-7286-165-1
  Grant CEP: GA ČR GA409/07/1194
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: liberalism * political programmes * Moravian Germans
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  První politické programy německorakouských liberálů z počátku 70. let 19. století se zaměřovaly na obhajobu, popř. mírnou revizi rakousko-uherského vyrovnání v protikladu k federalistickému konceptu státoprávního řešení v habsburské monarchii. V devadesátých letech se liberálové byli nuceni vyrovnávat se stále vzrůstající konkurencí křesťanských sociálů a nacionálů a také s myšlenkou rozšiřování volebního práva na stále širší vrstvy obyvatelstva, což přinutilo liberály k organizačním změnám vedoucím k vzniku Deutsche Fortschrittspartei. V protikladu k nacionálům se DFP snažila přesvědčit voliče, že i liberální strana může být schopným obhájcem nacionálních zájmů rakouských Němců. Z taktického hlediska byla DFP nucena ke koalicím se stranami měšťanského, resp. svobodomyslného tábora.

  In the early 1870's, the first German-Austrain liberals focused on vindication or perhaps a slight revision of the Austro-Hungarian Compromise as a contrast to the federalist concept of public law within the Habsburg Monarchy. In the 1890's, the liberals were forced to challenge a rising competition from Christian socialists and nationalists and a concept of extending the right to vote to more and more levels of population. As a result, the liberals performed organisational changes which led to creation of the Deutsche Fortschrittspartei. As a contrasts to the nationalists, the DFP made effort to persuade the voters that even a liberal party could become a competent defender of Austrian Germans' interests. From an aspect, the DFP was obliged create coalitions with middle class parties, or more precisely with liberal-minded groups.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190374