Počet záznamů: 1

Kostrové pohřebiště vinařické skupiny ve Vlíněvsi, okres Mělník. Stěhování národů – populační skupina a vykrádání hrobů

 1. 1.
  0349727 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Limburský, Petr - Likovský, Jakub - Velemínský, P. - Fleková, K.
  Kostrové pohřebiště vinařické skupiny ve Vlíněvsi, okres Mělník. Stěhování národů – populační skupina a vykrádání hrobů.
  [Vlíněves cemetery of the Vinařice phase, district Mělník. Migration period – population group and grave looting.]
  Památky archeologické. Roč. 101, - (2010), s. 111-168 ISSN 0031-0506
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: cemeteries * Migration Period in Bohemia * Vinařice group * anthropological analysis * morphological likeness * community size
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Při archeologickém výzkumu polykulturní lokality v pískovně u Vlíněvsi, okr. Mělník, bylo odkryto pohřebiště staršího období vinařické skupiny doby stěhování národů (konec 4. až polovina 5. století AD), které čítalo 21 hrobů s 22 pohřbenými jedinci. Příspěvek předkládá popis nálezového kontextu, dochovanou výbavu a antropologické vyhodnocení kosterních pozůstatků zjištěných hrobových celků. U všech hrobů lze předpokládat druhotné zásahy. Na základě detailní analýzy zásahů do výplně hrobů, jejich podobnosti a antropologicko-tafonomické analýzy pohřbených jedinců bylo možné stanovit u 7 pohřbených jedinců odstup druhotných zásahů v časovém intervalu do 2 let od doby pohřbu. Diskutované výsledky tak umožňují odhadnout velikost komunity na 70-150 jedinců, která užívala pohřebiště po přibližnou dobu 3,5-6,5 let.

  The archaeological excavation of the poly-cultural site located on an area used for sand mining activity in Vlíněves unearthed a burial ground from earlier Vinařice phase of the Migration Period (end C 4th AD – half C 5th AD) with 21 grave pits and 22 buried individuals. The work presents archaeological context, preserved finds from the graves and anthropological evaluation of bone remains from the graves. It is very likely that all graves were subject to secondary intervention. A detailed analysis of the interventions into grave fillings, similarities between them together with anthropologic and taphonomic analysis made it possible to determine that in 7 cases the interventions happened in a period shorter than 2 years after the burial. The presented results lead to the conclusion that the community is likely to have consisted of 70 to 150 individuals and that the burial grounds were used for about 3,5 to 6,5 years.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189886