Počet záznamů: 1

Palsy a lithalsy, proč ano, proč ne v minulosti v Krkonoších

 1. 1.
  0347845 - BU-J 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kociánová, M. - Jankovská, Vlasta - Štursová, H.
  Palsy a lithalsy, proč ano, proč ne v minulosti v Krkonoších.
  [Palsas and lithalsas, why yes, why not in past in the Giant Mts.]
  Opera Corcontica. Roč. 47, - (2010), s. 83-110 ISSN 0139-925X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: palsas and lithalsas * palaeoreconstruction * Fennoscandia-Krkonoše Mts
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Příspěvek diskutuje možnost výskytu pals, lithals a ostatních kryogenních forem v Krkonoších během období pleistocén/holocén. Bylo využito vlastních zkušeností získaných v průběhu terenních prací v územích, kde v současnosti recentní palsy existují (to jsou oblasti nesouvislého permafrostu – Polární Ural, poloostrov Kola a Jamal, severozápadní Sibiř, střední Norsko, severní Švédsko a Finsko). Část terénních prací spočívala ve výkopu profilů pals a lithals, měření hloubky aktivní vrstvy, odběru vzorků pro pylové a granulometrické analýzy, popisu vegetačního krytu atd.

  This article discuss the question of possible existence of palsas, lithalsas and the other cryogenic forms in the Giant Mts. during the Pleistocene/Holocene. There were used own experiences gained during field – works in areas where recent palsas exist [there are territories of discontinuous permafrost Polar Ural Mts, Kola and Yamal Peninsula, northwest Siberia, central Norway, northern Sweden and Finland]. Part of field – works consisted of digging a palsas and lithalsas profiles, measuring the active layer depth, taking samples for palynological and granulometric analyses, description of vegetation cover etc. The conclusion is: in the Giant Mts on Pančava mire, Upske mire and Stribrna bystrina mire some relief forms resemble palsas, however only by shape – not by origin. In conditions of seasonaly freezing mires their origin is other than predominantly cryogenic. Terms „palsa“ or „palsa-like“ can not be used here in any case.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188527