Počet záznamů: 1

Iluminované rukopisy v Stadtbibliothek v Budyšíně

 1. 1.
  0347598 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Brodský, Pavel
  Iluminované rukopisy v Stadtbibliothek v Budyšíně.
  [Illuminated manuscripts in the Municipal Library in Bautzen.]
  Studie o rukopisech. 39 /2009/, - (2010), s. 345-350 ISSN 0585-5691
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: book illumination * Bohemian manuscripts * Stadtbibliothek, Bautzen
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  V Městské knihovně v Budyšíně je uložena řada českých rukopisů, v odborné literatuře sice známých, o jejichž iluminacích však povědomost chybí. Ornamentiku Sborníku spisů Jana Husa lze datovat k polovině XV. století; dosavadní datace do roku 1412 je neudržitelná, neboť datum udává vznik textu, nikoli tohoto konkrétního rukopisu. Kresby byly do rukopisu doplněny dodatečně; jde patrně o vyobrazení Jana Husa na kazatelně a erb nějaké osoby z rozrodu Hroznatovců, snad kladrubského opata Buška z Vrtby nebo čelného válečníka katolické strany Buriana z Gutštejna. Sborník teologicko-právní obsahuje většinou právní texty a analistické záznamy; pouze u jedné textové jednotky lze autorství připsat Tomáši Štítnému ze Štítného. Výzdoba se omezuje na jedinou figurální iluminaci a jednu ornamentální iniciálu. Po slohové stránce je značně pokročilá, bude možno ji datovat nejspíše do 70. let XV. století.

  The Municipal Library in Bautzen houses a lot of Czech manuscripts which are dealt with by special literature, but the illuminations of which are known very scarcely. The decoration of the collection of work by Jan Hus can be narrowed to the middle of the 15th century; the present date of 1412 is untenable because it is the text, not the decoration which came into existence in this year. The depictions were added to the manuscripts supplementally; it is probably a picture of Jan Hus mounting the pulpit and a coat of arms of a member of the Hroznata family, maybe of the Kladruby abbot Bušek of Vrtba or of the front warrior of the Catholic Side, Burian of Gutštejn. The collection of theological-juridical texts contains moreover yearly records; only one text item can be attributed to Tomaš Štítný of Štítné. The decoration of the codex is limited only to one fi gural illumination and one ornamental initial. Its style is quite advanced; it can most likely be dated to the 1470s.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188346