Počet záznamů: 1

Vizualizace a měření SWIR laserových svazků pomocí komerčních CCD kamer

 1. 1.
  0347579 - UFP-V 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kmetík, Viliam
  Vizualizace a měření SWIR laserových svazků pomocí komerčních CCD kamer.
  [Visualization and measurement of SWIR laser beams using commercial CCD cameras.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 55, č. 9 (2010), s. 245-249 ISSN 0447-6441
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: SWIR * CCD * CMOS * video detectors * laser beam diagnostics
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  http://jmo.fzu.cz/2010/Jmo-09/Obsah-201009.pdf http://jmo.fzu.cz/2010/Jmo-09/Obsah-201009.pdf

  Schopnost detekce 1,3 m SWIR záření pomocí komerčních křemíkových CCD kamer byla ověřena řadou měření s různými zdroji a detektory. Bylo experimentálně prokázáno, že vybrané křemíkové CCD kamery jsou i vzhledem k extremně malé citlivosti na 1,3 m schopny spolehlivě detekovat toto záření a jsou vhodné pro vizualizaci a měření SWIR laserových svazků s dostatečnou intensitou. Zároveň byly prozkoumány fundamentální vlastnosti detektorů a jejich pracovní limity v této oblasti. Rozlišovací schopnost zkoumaných detektorů několikráte převyšovala parametry dostupných SWIR detektorů. Průmyslová megapixelová CCD kamera byla modifikována pro měření laserového svazku na vlnové délce 1,3 m s velkým rozlišením. Kamera byla testována s kontinuálním diodovým laserem na 1310 nm a Nd:YAG laserem na vedlejším laserovém přechodu 1321 nm a s impulsním jódovým fotodisociačním laserem na 1315 nm s rozlišením 1390x1040 bodů.

  Capability of 1,3 m SWIR radiation detection using commercial CCD cameras was verified in a set of measurements with various sources and detectors. In spite of a very small sensitivity of silicon CCD cameras at 1,3 m, in experiment was proofed that selected CCDs are able to detect reliably this radiation and they are suitable for visualization and measurement of SWIR laser beams with a sufficient intensity. Simultaneously, fundamental properties of detectors and their working limits in SWIR band were investigated. In terms of resolution, used detectors were superior to SWIR detectors available for comparison. An industrial megapixel CCD camera with a GEVision interface was modified for SWIR laser beam measurement at wavelength 1,3 m with a high resolution. The camera was tested with a continual diode laser at 1310 nm and a Nd:YAG laser on a secondary laser transition at 1321 nm and with a pulsed iodine photo - dissociative laser at 1315 nm with a resolution of 1390x1040 points.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188330