Počet záznamů: 1

Vláknité "kontaminanty" v mykobakteriologické laboratoři, jejich kultivace, identifikace a klinický význam

 1. 1.
  0346940 - BC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Scharfen ml., J. - Bunček, M. - Ježek, P. - Urbášková, P. - Fridrichová, M. - Krištůfek, Václav - Chroňáková, Alica
  Vláknité "kontaminanty" v mykobakteriologické laboratoři, jejich kultivace, identifikace a klinický význam.
  [Filamentous "contaminants" in the mycobacteriology laboratory, their culture, identification and clinical significance.]
  Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Roč. 16, č. 1 (2010), s. 48-57 ISSN 1211-264X
  Grant CEP: GA MŠk 2B06154
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: contamination * mycobacteriology * decontaminated samples
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Častými "kontaminantami" zachycenými při mykobakteriologické kultivaci dekontaminovaných vzorků jsou bakterie řádu Actinomycetales. Jsou to obvykle bakterie klasifikované v čeledi Corynebacterineae rodů Corynebacterium, Dietzia, Gordonia, Nocardia, Rhodococcus, Tsukamurella. Tyto bakterie často kolonizují dýchací cesty a za určitých podmínek mohou vyvolat život ohrožující onemocnění. U pacientů s těžkou imunodeficiencí jsou pravidelným vyvolavatelem život ohrožujících infekcí bakterie rodu Nocardia. Jsou to vláknité bakterie, vytvářející v kultuře vzdušné mycelium, jsou částečně acidorezistentní a jsou rezistentní na lysozym. Vyvolávají nokardiózu, tj. vzácné ale závažné onemocnění pacientů s různými typy imunodeficience. Diferenciálně diagnosticky je třeba odlišit rody Streptomyces, Actinomadura, Nocardiopsis a další půdní saprofyty, které nejsou acidorezistentní, jsou citlivé na lysozym a rychleji rostou.

  Frequent "contaminants" detected during mycobacterial culture of decontaminated samples are bacteria of the order Actinomycetales. These are usually bacteria classified as the family Corynebacterineae, genera Corynebacterium, Dietzia, Gordonia, Nocardia, Rhodococcus, Tsukamurella. These bacteria frequently colonize the airways and under certain circumstances, they may cause life-threatening diseases. In severely immunocompromised patients, they regularly cause life-threatening infections with bacteria of the genus Nocardia. These filamentous bacteria, developing aerial mycelium in the culture, are partly acid-resistant and resistant to lysozyme. They cause nocardiosis, a rare but serious disease in patients with various types of immune deficiency. Differential diagnosis must distinguish between the genera Streptomyces, Actinomadura, Nocardiopsis and other soil saprophytes that are not acid-resistant, sensitive to lysozyme and faster growing.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187837