Počet záznamů: 1

Způsob výzkumu dynamiky objemových změn fyziologicky, zejména fotosynteticky aktivních vzorků, a zařízení k provádění tohoto způsobu

 1. 1.
  0346768 - BC-A 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Roháček, Karel - Adámek, P. - Kloz, M. - Bína, David
  Způsob výzkumu dynamiky objemových změn fyziologicky, zejména fotosynteticky aktivních vzorků, a zařízení k provádění tohoto způsobu.
  [Method of investigation of volume change dynamics of physiologically, particularly photosynthetically active samples, and the device for the method application.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Vlastník: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. - Roháček Karel - Adámek Petr - Kloz Miroslav - Bína David. Datum udělení patentu: 24.05.2010. Číslo patentu: 301826
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600960716
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50510513
  Klíčová slova: Interferometric device * Physiological samples * Volume changes
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1058685&lan=cs

  Dynamika objemových změn u fotosynteticky aktivních vzorků jako např. u vyšších a nižších rostlin, řas, fotosyntetických bakterií, se dosud zkoumala především fotoakustickou metodou, která neumožňuje dynamické přímé měření transverzálních změn těchto vzorků v reálném čase in vivo. Podle vynálezu se transverzální změna pozice povrchu měřeného vzorku vystaveného působení viditelného záření měří interferometricky pomocí odrazného terče, který je v mechanickém kontaktu s povrchem měřeného vzorku a odráží měřící svazek, který je spolu s referenčním svazkem generován laserovým zdrojem. Z fázového rozdílu harmonických vln ve svazku interferujícího záření se zjistí transverzální změna pozice povrchu měřeného vzorku. Zařízení podle vynálezu zahrnuje mj. speciální detekční zapojení fotodetektorů, měřící jednotky a základního modulu s počítačem, konstrukci odrazných terčů pro kapalné a pevné vzorky, optomechanickou přenosku a držák pevných vzorků.

  The volume change dynamics of photosynthetically active samples, e.g. plants, algae, bacteria, have been examined so far by means of the photoacoustic method, which does not enable dynamically accurate measurement of transversal changes of these samples in real time in vivo. According to the invention, the transversal change of a position of a measured sample surface exposed to a visible radiation is measured interferometrically using a reflective target, which is in mechanical contact with the sample surface, and reflects a measuring beam generated together with a reference beam by laser. The transversal change of the measured sample surface is detected from the phase difference of harmonic waves in the beam of interfering radiation. The novel device involves a special detection connection of photodetectors, a measuring unit and a basic module with a computer, the design of reflective targets for liquid and solid samples, an optomechanical mechanism and a holder of solid samples.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187700