Počet záznamů: 1

Věda jako globální podnik: je česká věda světová?

 1. 1.
  0346635 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Červinková, Alice - Linková, Marcela
  Věda jako globální podnik: je česká věda světová?.
  [Science as a global enterprise: Is Czech science global?.]
  Jaká je naše společnost?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010 - (Maříková, H.; Kostelecký, T.; Lebeda, T.; Škodová, M.), s. 231-258. ISBN 978-80-7419-025-4
  Grant CEP: GA MŠk OK08007
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: excellence * research assessment * science
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Věda významně ovlivňuje chápání světa a přetváří a utváří životní prostředí, přírodu i společnost, moderní věda se stala ústřední silou a hybatelem současných společností. Právě pro svoji důležitost je v současné době vědecká práce neustále hodnocena a srovnávána. Text rámuje provokativní otázka, zda je česká věda světová. Text si pohrává s významem pojmu světovost a věnuje se tomu, jak se ustavují hranice mezi vědou českou, evropskou a světovou. V textu argumentujeme, že průniky české, evropské a světové vědy jsou komplikované a komplexně utvářené materiálními, politickými, sociálními a ekonomickými podmínkami. První problematizace konceptu světovosti, která je v textu diskutována, se týká nestejné situace jednotlivých vědních oborů a specializací. Druhá se potom vztahuje k otázce epistemické autority tvůrců znalosti, k tomu, jak je znalost vnímána v rámci vědecké komunity.

  Science importantly influences our understandings of the world and forms and shapes the environment, nature and society. Modern science has become a central force and driver of contemporary societies. Because of its importance it is constantly assessed and compared today. The text is then framed by the provocative question whether Czech science is global. It plays with the meaning of the term universal and explores how boundaries between Czech, European and global science are enacted. In individual parts of the text we argue that the links between Czech, European and global science are complicated and complexly shaped by material, political, social and economic conditions. The first problematisation of the concept of universalism discussed in the text relates to the unequal situation of individual disciplines and specialisations; the second to the issue of epistemic authority of creators of knowledge, to how knowledge is perceived within the scientific community.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187606