Počet záznamů: 1

Symboly obludností. Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40. - 60. let

 1. 1.
  0345577 - UCL-M 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Langerová, Marie - Vojvodík, Josef - Tippner, A. - Hrdlička, J.
  Symboly obludností. Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40. - 60. let.
  [The Symbols of Monstrosity. Myths, Language and Taboos of the Czech post Avant-garde of the 40s to 60s of the 20th Century.]
  Praha: Malvern, 2009. 510 s. ISBN 978-80-86702-66-7
  Grant CEP: GA ČR GA405/06/0671
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * avant-garde * semantics * surrealism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  V české literární historii stále chybí kritický pohled na poválečnou interpretaci avantgardy či avantgardních hnutí, na jejich specifickou situaci, uměleckou roztříštěnost a politický výklad. Diskuse o surrealismu poskytuje v české poválečné kulturní historii obraz spletitého a dramatického vývoje vztahu k pojmu uměleckých avantgard. Oficiální dobová ideologie socialistické kultury pokládala pojem surrealismu za synonymní s buržoazním, tedy anti-socialistickým uměním. Název Symboly obludností (odkazující k plánované, ale zrušené surrealistické výstavě z roku 1966) se stal času odolávajícím vyjádřením společenské atmosféry, kde stály každodenní a časem téměř samozřejmé obludnosti pod žárlivou ochranou tabuizované terminologie.

  Czech literary history still lacks a critical perspective on the postwar interpretation of the avant-garde or of avant-garde movements and their specific plight, artistic fragmentation and political readings. Czech postwar cultural history offers an intriguing and dramatic relationship to the notion of avant-garde art movements trough discussion of how to conceive of surrealism. For the ideology of the official socialist culture at the time, the term „surrealism“ was synonymous with „bourgeois“ – it was anti-socialist art. The title „Symbols of Monstrosity“ (the exhibition of surrealism in 1966 was called off) has became, despite the years, a direct expression of the social environment in which everyday and almost matter-of-course monstrosities were outwardly protected quite jealously by taboo notions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186818