Počet záznamů: 1

Diskurzivní analýza v soudobé sociální psychologii: teorie, koncepty a aplikace

 1. 1.
  0345161 - PSU-E 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Zábrodská, Kateřina
  Diskurzivní analýza v soudobé sociální psychologii: teorie, koncepty a aplikace.
  [Discourse analysis in contemporary social psychology: Theories, concepts, and applications.]
  Československá psychologie. Roč. 54, č. 3 (2010), s. 249-262 ISSN 0009-062X
  Grant CEP: GA ČR GPP407/10/P146
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: discourse analysis * conversation analysis * critical discursive psychology
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.230, rok: 2010

  Příspěvek podává přehled aktuálního vývoje sociálně psychologické diskurzivní analýzy, včetně jejích hlavních směrů, představitelů a představitelek, teorií a konceptů. Akcentuje diverzitu diskurzivně analytických přístupů a na základě konkrétních příkladů jejich aplikace v psychologii zdraví, feministické psychologii, poradenství a psychoterapii dokumentuje využití diskurzivní analýzy v současném psychologickém výzkumu, a potažmo její relevanci pro psychologickou teorii a praxi. Příspěvek se zabývá diskurzivní analýzou Pottera a Wetherell, psychologií rétoriky, diskurzivní psychologií, konverzační analýzou, poststrukturální diskurzivní analýzou a kritickou diskurzivní psychologií.

  The paper gives an overview of current developments in discourse analysis, including its most prominent strands, protagonists, theories, and concepts. The paper emphasizes diversity of approaches to discourse analysis and gives specific examples of their application to research in health psychology, feminist psychology, and counselling and psychotherapy. In this way, the paper aims to document the relevance of discourse analysis for psychological research and, by implication, for psychological theory and practice. The debate includes Potter and Wetherell’s approach to discourse analysis, rhetorical psychology, discursive psychology, conversation analysis, poststructural discourse analysis and critical discursive psychology.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186491