Počet záznamů: 1

Robotické zařízení

 1. 1.
  0345112 - UTIA-B 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Belda, Květoslav
  Robotické zařízení.
  [Robotic device.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Vlastník: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. Datum podání přihlášky: 23.01.2009. Datum udělení patentu: 12.05.2010. 6. Číslo patentu: 301781
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: parallel kinematic chains * rotational joint * linear direct drive * robotic device
  Kód oboru RIV: JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1231396&lan=cs

  Řešení se týká robotického zařízení, obsahujícího pohyblivý člen propojený se základním rámem pomocí dvou paralelně uspořádaných rovinných kinematických řetězců, z nichž každý sestává z ramene rotační vazbou spojeného s pohyblivým členem a uloženého posuvně v pouzdru, které je svým čepem, jehož podélná osa je rovnoběžná s osou rotační vazby mezi ramenem a pohyblivým členem, uloženo v otvoru vytvořeném v základním rámu, přičemž k pohyblivému členu je připojen svou rotační vazbou na rameni alespoň jeden další konstrukčně stejný a paralelně uspořádaný rovinný kinematický řetězec, a u všech kinematických řetězců je buď ke každému čepu připojen výstupní hřídel rotačního pohonu, a nebo je pouzdro statorem lineárního přímočarého motoru, jehož rotor je rozvinut na rameni, pro zajištění potlačení nežádoucích výskytů kinematických singularit v zařízení.

  Solution concerns with a robotic device, which includes a movable platform connected with a basic frame by means of two planar parallel kinematic chains, each of them consists of one arm connected by a rotational joint with a movable platform and sliding within a sleeve, which is with its pin, the axis of which is parallel with an axis of the rotational joint between the arm and the movable platform, situated in the hole built in the basic frame, whereas at least another one similar and parallel kinematic chain is connected to the movable platform by means of rotational joint, and each pin of the kinematic chains is connected with output shaft of rotational drive or the sleeve is a stator of linear direct drive, rotor of which is spread on the arm, to provide suppression of undesirable occurrence of kinematic singularities in the device.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186453