Počet záznamů: 1

Ku koncepcii výučby slovenskej literatúry v inonárodnom prostredí. A propos d´une conception de l´enseignement de la littérature slovaque dans un milieu linguistique étranger

 1. 1.
  0343903 - SLU-S 2011 RIV FR slo M - Část monografie knihy
  Zelenková, Anna
  Ku koncepcii výučby slovenskej literatúry v inonárodnom prostredí. A propos d´une conception de l´enseignement de la littérature slovaque dans un milieu linguistique étranger.
  [The concept of teaching slovak literature in a foreign country.]
  Ianua ad linguas hominesque reserata II. Brána jazykov k ľuďom otvorená II. La porte des langues s´ouvre aux hommes II. Paris: INALCO a Univerzita Konštatntína Filozofa, 2009 - (Melušová, E.; Benčič, S.; Jamborová Lemay, D.), s. 286-308. ISBN 978-2-91525596-6
  Grant CEP: GA AV ČR IAA900920702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Slavonic Studies * Czech-Slovak mutuality and non-mutuality * Slovak Literary
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Príspevok sa zameriava na koncepciu výučby slovenskej literatúry v inonárodnom prostredí, v našom prípade v českom kontexte, na vymedzenie slovakistiky ako slavistickej filológie s kultúrnohistorickým profilom na slovanskom aj neslovanskom pozadí.

  The paper deals with the concept of teaching slovak literature in a foreign country, namely in the Czech cultural context, with special focus on defining the Slovak studies as culturally and historically oriented Slavonic philology against a Slavonic and non-Slavonic background.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186270