Počet záznamů: 1

Analýza stavu a možností rozvoje východní části vnitřního Brna

 1. 1.
  0343208 - UGN-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vaishar, Antonín - Zapletalová, Jana - Walter, V.
  Analýza stavu a možností rozvoje východní části vnitřního Brna.
  [Analysing the situation and the development options for Brno´s Eastern inner part.]
  Urbanismus a územní rozvoj. Roč. 12, č. 6 (2009), s. 22-28 ISSN 1212-0855
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: development potential * Brno * brownfields
  Kód oboru RIV: AP - Městské, oblastní a dopravní plánování

  Příspěvek analyzuje rozvojové možnosti jedné z horších částí vnitřního Brna východně od jádra a vlakového nádraží, která byla v minulosti typická koncentrací výrobních provozů, technické infrastruktury, dělnických čtvrtí a environmentálních problémů. Po roce 1990 se sem soustřeďovaly mimo jiné problémové vrstvy populace, vzniklo zde romské ghetto, narostl problém brownfields. Image území je špatný, problémy sociální vyloučenosti narůstají. V současné době je tato část města předmětem selektivních změn, souvisejících s gentrifikací. V empirické části jsou uvedeny konkrétní příklady těchto změn. I když sociální diferenciace v podmínkách tržní ekonomiky narůstá, studované území jako celek má některé předpoklady rozvoje, z nichž nejdůležitější je poloha vzhledem k městskému jádru. Významnou otázkou je, kam jsou z gentrifikovaných území vytlačováni příjmově slabí obyvatelé.

  The article analyses the development options of one of the worse inner parts of the city of Brno, east of the centre and the railway station, formerly concentrated factories, technical infrastructure, worker´s quarters and environmental problems. After 1990 it became a neighbourhood of problematic population, a gypsy ghetto grew up, and the problem of brownfields was increasing. The image of the territory is bad, with the problems of social exclusion still on the increase. Currently, this part of the city is the subject to selective changes related to gentrification. The empirical part of this contribution presents some specific examples of such changes. Though the social differentiation under the condition of market economy is growing, the territory as a whole has some development potential, especially in view of its position in reference to the city centre. Another important question is where the low-income population from the gentrified areas is forced to go.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185736