Počet záznamů: 1

Historické povodně: jejich vliv na zánik sídel, změny hranic a podíl člověka na škodách jimi způsobených

 1. 1.
  0343184 - UGN-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Munzar, Jan - Ondráček, Stanislav - Kallabová, Eva
  Historické povodně: jejich vliv na zánik sídel, změny hranic a podíl člověka na škodách jimi způsobených.
  [Historic floods: their influence on the decline of settlements, changes of borders and the role of a man in damage caused by floods.]
  Historická geografie. Roč. 35, č. 1 (2009), s. 359-378 ISSN 0323-0988
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: historic floods * decline of settlements * changes of borders
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie

  Povodně přetvářejí a ovlivňují krajinu v okolí řek a mění její podobu. Člověk ji hustě osídlil a to i v místech, která k vodním tokům bezprostředně přiléhají: řeky se staly jak jeho živitelem, tak ničitelem. Z historie je známa řada případů, kdy v důsledku opakujících se povodní nebo i jediné povodňové katastrofy došlo k zániku sídel nebo k jejich stěhování do vhodnější polohy mimo dosah povodňových vod. Vzhledem k tomu, že vodní toky často představovaly hranice různých územně-správních celků, spolu s přemístěním a posunutím říčního koryta za povodní tak mohlo dojít i k jejich změnám. V mnoha případech takto vznikly v minulosti územní spory. Osídlením nivy člověk vlastním přičiněním zvyšuje povodňové škody. Ty pak dále zvětšuje různými nevhodnými úpravami koryta řeky a jeho okolí nebo stavbou takových objektů v záplavovém území, které vodu za povodní uměle vzdouvají, brání jejímu odtoku nebo jinak nepříznivě ovlivňují průtok povodňových vod.

  Floods in the Czech Lands often resulted in the decline of settlements or their moving away to more favorable locations outside the reach flood waters. Since rivers frequently marked borders of various territorial and administrative units, disputes over a territory often arose in connection with the relocation of a riverbed during floods. Flood damage is increased by people firstly by their settling down in alluvial plains and secondly by reckless modifications of riverbeds and their surroundings, the construction of improper buildings in flood plains and others.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185717