Počet záznamů: 1

Pravda ve vědě, či věda v pravdě? Reflexe díla Emanuela Rádla v české filosofii

 1. 1.
  0342965 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dlouhá, Jana
  Pravda ve vědě, či věda v pravdě? Reflexe díla Emanuela Rádla v české filosofii.
  [Scientific truth or truthful science? Reflection of Emanuela Rádl's works in Czech philosophy.]
  PAIDEIA: philosophical e-journal of Charles University. Roč. 7, č. 1 (2010), s. 1-16 ISSN 1214-8725
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA900090803
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: theory of science * ethics * positivism * natural philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  http://userweb.pedf.cuni.cz/paideia/index.php?sid=2&lng=cs&lsn=10&jiid=20&jcid=163

  Emanuel Rádl, významný český přírodovědec a filosof počátku 20. století, se ve své době musel vypořádat s vlivem pozitivismu na myšlení nejen vědecké, ale především filosofické a obecné povědomí jako základ činů politických. Dopracoval se k originálnímu pojetí pravdy, která je vnitřní povahou vší skutečnosti, a v této koncepci pak spojil veškeré dějství přírodní i společenské pod vládu morálních zákonů. Jeho myšlenkové úsilí bylo plodné v rovině metodologické, přispělo k rozvoji vědeckých teorií; v oblasti společenské pak Rádl hluboce analyzoval jevy současnosti a předvídal budoucí vývoj – což ve své době doceněno nebylo). Pokud by dnes věda a filosofie přijaly svůj díl odpovědnosti za stav světa, mohlo by se Rádlovo dílo znovu stát inspirací především pro utváření vztahu vědy a morálky.

  Rádl Emanuel, a prominent naturalist and Czech philosopher in early 20th century, in his time had to deal with the influence of positivism on the thinking of not only scientific, but also philosophical and general knowledge as a basis for political activity. He attained original concept of truth, which is the inner character of all reality, and under this concept all the natural and social features are governed by the same rule of moral law. His intellectual efforts have been fruitful in terms of methodology, contributed to the development of scientific theories; in the social and political field Rádl brightly analyzed the effects of the present developments and anticipated future scenarios (which had not then been appreciated). However, if the science and philosophy should take its share of responsibility for the state of today's world, Rádl's work could once again become an inspiration in particular for shaping the relationship between science and morality.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185562