Počet záznamů: 1

Role kyseliny sírové v atmosférické nukleaci

 1. 1.
  0342769 - UCHP-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Brus, David - Ždímal, Vladimír
  Role kyseliny sírové v atmosférické nukleaci.
  [The Role of Sulphuric Acid in Atmospheric Nucleation.]
  Chemagazín. Roč. 20, č. 3 (2010), s. 6-7 ISSN 1210-7409
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: atmospheric nucleation * sulphuric acid * nanoparticle detection
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Článek se zabývá tím, jakou roli hraje při vzniku nových částic v atmosféře kyselina sírová. Jsou popsány rozpory mezi dosud naměřenými experimentálními daty a také pokusy o teoretický popis atmosférické nukleace. Je diskutována možnost popisu pomocí binární teorie nukleace i případné jeho zdokonalení teorií nukleace ternární. Krátce je popsán způsob výpočtu rychlosti nukleace z časového vývoje početních rozdělení velikostí částic. Jsou diskutovány hlavní obtíže spojené s laboratorními experimenty simulujícími nukleaci v atmosféře, zejména určení lokální koncentrace par kyseliny sírové a detekce klastrů o velikosti 1,5 nm. Je popsána nová metoda kombinující definovanou rychlost dávkování kyseliny sírové do aparatury, přesné určení její lokální koncentrace metodou CIMS a detekci nanoklastrů o velikosti 1,5 nm pomocí nového typu čítače.

  Paper deals with the role of sulphuric acid in atmospheric nucleation. Discrepancies among the experimental datasets are described together with the attempts to quantify the effect theoretically. The usage of binary nucleation theory and the possibility to improve the theoretical prediction using ternary nucleation approach is discussed. The method of calculation the nucleation rate from the time evolution of particle number size distributions is described shortly. Main obstacles encountered in laboratory simulations of atmospheric nucleation are discussed, namely determination of local sulphuric vapor concentration and detection of clusters 1,5 nm in diameter. The new approach is described combining a defined production rate of sulphuric acid along with a precise determination of acid concentration using CIMS technique and detection of nanoclusters 1,5 nm in diameter using a novel counter.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185405