Počet záznamů: 1

Analýza polyfenolů v pivovarských surovinách s využitím PSE (Pressurized Solvent Extraction) – tlakové extrakce rozpouštědlem a metodou HPLC s CoulArray detekcí

 1. 1.
  0341687 - UIACH-O 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jurková, M. - Kellner, V. - Čulík, J. - Horák, T. - Čejka, P. - Karásek, Pavel
  Analýza polyfenolů v pivovarských surovinách s využitím PSE (Pressurized Solvent Extraction) – tlakové extrakce rozpouštědlem a metodou HPLC s CoulArray detekcí.
  [Analysis of polyphenols in brewing raw materials by PSE (Pressurized Solvent Extraction) and by HPLC method with CoulArray detection.]
  Kvasný průmysl. Roč. 56, č. 1 (2010), s. 18-23 ISSN 0023-5830
  Grant CEP: GA ČR GA203/05/2106; GA ČR GA203/07/0886
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: polyphenols * pressurized solvent extraction (PSE) * CoulArray detector
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace

  Moderní extrakční technika PSE (Pressurized Solvent Extraction) – tlaková extrakce rozpouštědlem ve spojení s HPLC s vysoce citlivým elektrochemickým detektorem CoulArray představuje pokrok v analýze polyfenolů v pivovarských surovinách. Simulaci extrakčního procesu chmelovaru nebo rmutování by bylo metodou PSE možné realizovat pomocí „markerů“, které se oběma postupy extrahují prakticky stejně. Metoda PSE pro zhodnocení totálního obsahu jednotlivých polyfenolů ve sladu i chmelu je vhodnější. Variabilita extrakčních podmínek umožňuje snadno najít podmínky pro maximální výtěžnost. Pro většinu sledovaných polyfenolů při tlaku 150 bar byla nejúčinnější teplota 140 °C, avšak pro nejvíce zastoupenou kyselinu ferulovou (ve sladu i v nejvyšších koncentracích), se jeví jako vhodnější teplota 40 °C ve sladu i chmelu.

  The modern extraction technique PSE (Pressurized Solvent Extraction) – pressure solvent extraction coupled with HPLC with high sensitive electrochemical detector CoulArray presents the progress in the analytics of polyphenols in brewer's raw materials. It could be simulated extraction processes malting and hop boiling by method PSE by force of “markers” which are extracted in both extraction procedures practically equally. The PSE method is better to estimation of entire content of polyphenols in malt and hops. The variability of extraction process enables to find the optimal extraction conditions for maximal yields. The most efficient temperature for the majority of the polyphenols studied by pressure 150 bar was 140 °C, but for the most frequently found ferulic acid (in malt also in the highest concentrations) more suitable temperature is 40 °C in malt and hops.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184592