Počet záznamů: 1

Co vědí o vnímání povolání

 1. 1.
  0340317 - PSU-E 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šikl, Radovan - Šimeček, Michal
  Co vědí o vnímání povolání.
  [What is known about visual perception across the professions.]
  Struny mysli. Ostrava: Montanex, 2009 - (Petrů, M.), s. 117-122. ISBN 978-80-7225-302-9
  Grant CEP: GA ČR GA406/07/1676
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: perception * action * implicit knowledge
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  V mnoha oborech lidské činnosti se setkáváme s poznatky o povaze vnímání. Architekti mají dobrou představu o tom, jak na pozorovatele zapůsobí různé tvarové deformace stavby, tvůrci reklam ví, jakými triky přitáhnout, udržovat a usměrňovat pozornost potenciálního konzumenta, motoristé dokážou ve vteřině řešit obtížné úlohy týkající se vzájemně se pohybujících objektů v prostoru. Veškeré fragmentární znalosti vnímání – v protikladu k obecným teoriím – jsou přímo vztažené k vykonávané činnosti. Mají často podobu instrukcí, jak se adaptivně chovat ve speciálních případech, a tím „lidem z oboru“ jejich práci usnadňují, někdy dokonce vůbec umožňují. Tyto poznatky jsou zpravidla sdílené a příslušnou komunitou předávané, bez nároku na zařazení do širšího teoretického rámce. Hledání příkladů zapojování poznatků o lidském vnímání do výkonu profese může být pro psychologický výzkum vnímání inspirující, uvážíme-li, že úspěšné zvládání profesních požadavků je silným ekologickým kritériem.

  In many fields of human endeavour we can find numerous examples of knowledges concerning the nature of human perception. Architects manipulate the perspective in order to achieve desired appearence of the building, advertising experts know how to attract and keep the customer’s attention, drivers are used to solve the complex traffic situations. All these partial knowledges of perception are instructive, ie tell the specialist how to behave in the situation with specific requirements. Examples from real life settings can provide another perspective to the investigation of the human perception and might be inspiring to the research given that coping the professional situation is a strong ecological argument.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183585