Počet záznamů: 1

Dílo v pohybu

 1. 1.
  0338743 - UCL-M 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Jankovič, Milan
  Dílo v pohybu.
  [A work in process.]
  Praha: Academia, 2009. 140 s. ISBN 978-80-200-1746-8
  Grant CEP: GA ČR GA405/03/0416
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * literary work of art * text * semiotics * structuralism * hermeneutics * phenomenology * Mukařovský, Jan * Adorno, Theodor W. * Eco, Umberto * Hrabal, Bohumil * Hodrová, Daniela * Ajvaz, Michal
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  V předkládané práci autor uvažuje o novém možném rozlišení pojmů „text" a „dílo". Ještě v šedesátých letech minulého století postačoval pojem „otevřené dílo“ k tomu, aby se odlišil od spoutávajících konotací, které přisuzovaly „dílu“ uzavřenost a statičnost. Pod náporem zejména francouzské literární kritiky se ujal pro označení dynamických aspektů díla pojem „text“ a stal se během krátké doby převládajícím. Autor si byl těchto souvislostí vědom. Přesto se rozhodl pojem „díla“ znovu oživit a zdůraznit ty momenty, které specifikují text v jisté akci. „Dílo“ je jedním z aspektů „textu“. Pojmenovává jeho vytvořenost, ať už přitom máme na mysli čin původce nebo spoluúčast vnímatele. Pro ně pro oba se stává „věc textu“ v aktu čtení „světem díla“, tedy určitou „nabídkou světa“, která se v proměnách přijetí znovu a znovu otevírá. Text se v té pokračující akci stává vždy znovu dílem: dílem spoluvytvářeným čtenářem a zároveň čtenáře utvářejícím.

  The author considers the possibility of constituting a new difference between a “text” and a “work”. In 1960’s the notion of an “open work” divorcee “work” from its constraining implications of closure and stationarity. Under the influence of the French criticism, the notion of “text” became established to designate the work’s dynamism and shortly the term prevailed. The author was aware of this conceptual shift. In spite of it he decided to bring the notion of “work” back to life. He, however, did not simply set “work” up against “text”, but took “work” as emphasizing moments which are specific of a text in certain action. The “work” is an aspect of the “text”. It gives a name to the fact that the work has been created, whether by agency of its maker or its recipient. For both, “the thing of the text” becomes, “the world of the work”, i. e. a “proposition of the world” which opens up with each act of reception anew. A text becomes a work: a work both co-created by and co-creating its reader.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182438