Počet záznamů: 1

Genderová segregace českého trhu práce. Kvantitativní a kvalitativní obraz

 1. 1.
  0338605 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Křížková, Alena - Sloboda, Zdeněk
  Genderová segregace českého trhu práce. Kvantitativní a kvalitativní obraz.
  [The Gender Segregation of the Czech Labour Market: A Quantitative and Qualitative Image.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 115 s. Sociologické studie/Sociological Studies, 4. ISBN 978-80-7330-165-1
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: gender segregation of the labour market * segregation index * gender stereotypes
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Předložená publikace prezentuje jednak kvantitativní pohled na problematiku genderové segregace – obraz statistiky a jednak kvalitativní obraz mediální reality práce žen, jak ji zobrazují současné české seriály. Ke zkoumání genderové segregace na českém trhu práce byla využita analýza statistických dat o trhu práce pomocí indexů segregace, které se běžně využívají v zahraničí. Tato analýza prokázala dlouhodobě přetrvávající stav silně segregovaného českého trhu práce a jen velmi pozvolné snižování míry segregace. Propojený genderový systém prestiže, segregace, mzdových rozdílů mezi muži a ženami a kvality a podmínek zaměstnání, který funguje v jednotlivých zaměstnáních, stojí v základu genderových nerovností. Tvůrci současných českých seriálů zobrazují sociální realitu jako silně patriarchální, pracovní role žen spíše okrajově, jako něco samozřejmého, co však zároveň ženy příliš nezajímá a úspěšnost žen v práci je zobrazována spíše jako negativní hodnota.

  This publication presents a quantitative look at the issue of gender segregation – a statistical image – and a qualitative image of the social reality of women’s labour as portrayed in contemporary Czech television serials. The analysis showed that the Czech labour market continues to be and has long been heavily segregated and the degree of segregation is only decreasing very slowly. The interconnected gender system of prestige, segregation, wage differences between men and women, and the aspects and conditions of work that apply in each individual occupation form the foundation of gender inequalities. The creators of contemporary Czech television serials depict social reality as strongly patriarchal, while the working roles of women are portrayed as marginal, self-evident, but also of little interest to women, and the success of women at work is depicted more in negative terms.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182335