Počet záznamů: 1

Východní Čechy v raném eneolitu. Lengyelská a jordanovská kultura

 1. 1.
  0338408 - ARU-G 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vokolek, V. - Zápotocký, Milan
  Východní Čechy v raném eneolitu. Lengyelská a jordanovská kultura.
  [Eastern Bohemia in Early Eneolithic. Lengyel and Jordanów Culture.]
  Archeologie ve středních Čechách. Roč. 13, č. 2 (2009), s. 567-654 ISSN 1214-3553
  Grant CEP: GA ČR GA404/08/1176
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Lengyel Culture * Jordanów Culture * Early Eneolithic * Eastern Bohemia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Práce je primárně zaměřena na zpracování významných raně eneolitických lokalit zkoumaných v 60.-80. letech min. století (Chrudim-Pumberky, Plotiště n. L., Předměřice n. L., Úhřetice). Zpracovány byly dále významnější soubory z muzejních sbírek a sestavena databáze lokalit. Skupiny lengyelského původu, reprezentující ve východních Čechách období raného eneolitu, střídají zde, podobně jako v sousedství, osídlení kultury s vypíchanou keramikou. Keramika staršího stupně lengyelské kultury, vzácně se vyskytující na lokalitách mladší k. vypíchané, je dokladem kontaktů mezi oběma kulturami. Teprve nálezové soubory mladšího Lengyelu jsou svědectvím kolonizační vlny, přicházející sem ze SZ Moravy. Následující nálezový horizont zde tvoří nálezy jordanovské kultury. Z nich nejvýznamnější je sídliště z úhřetické cihelny, reprezentující archaickou fázi, s níž jsme se v ostatních českých sídelních regionech této kultury dosud nesetkali.

  The article is primarily focused on processing of important Early Eneolithic localities, researched in the 60s-80s of 20th century (Chrudim-Pumberky, Plotiště n. L., Předměřice n. L., Úhřetice). Other significant assemblages from museum collections were processed too and the database of localities was created. The groups of Lengyel origin, representing the Early Eneolithic in Eastern Bohemia, follow the settlement of Stroked Pottery Culture here, similarly as in the vicinity. Ceramics of older Lengyel Culture, rarely appearing on localities of younger Stroked Pottery, is the evidence of contacts between both cultures. Only find collections of younger Lengyel are the evidence of colonisation wave, coming here from NW Moravia. Following find horizon is formed by the finds of Jordanów Culture. The most important one is the settlement in Úhřetice brickyard, representing the archaic phase, which is so far unknown in the rest of the Czech settlement regions of this culture.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182189