Počet záznamů: 1

Archeologické výzkumy s raně středověkou komponentou v okr. Kutná Hora v letech 2004-2006

 1. 1.
  0338124 - ARU-G 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Velímský, Filip
  Archeologické výzkumy s raně středověkou komponentou v okr. Kutná Hora v letech 2004-2006.
  [The archaeological excavations with the early mediaeval component in Kutná Hora region in 2004-2006.]
  Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Brno: Masarykova univerzita, 2009 - (Dresler, P.; Měřínský, Z.), s. 158-182. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana, Supplementum 2. ISBN 978-80-210-4971-0.
  [Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Brno (CZ), 24.04.2006-26.04.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: archaeology * village settlement * early Middle Ages * Kutná Hora region
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Příspěvek přináší stručné shrnutí výsledků menších archeologických výzkumů z let 2004 až 2006 na území okresu Kutná Hora, u kterých byly evidovány doklady osídlení či pohřbívání datovatelné do období raného středověku. Text přináší kromě obecného popisu nálezových okolností jednotlivých výzkumů také základní evidenci materiálu získaného v jejich průběhu. Určitý prostor příspěvku je pak věnován zasazení získaných poznatků do stávajícího konceptu raně středověkého osídlení regionu a komparaci výrazných nálezů s obdobným materiálem z jiných lokalit.

  The article is a brief summary of results of the minor archaeological excavations in years 2004-2006 in the territory of Kutná Hora district with the evidence of settlement or burial activities dated to the Early Middle ages. In addition to description of the respective excavations find contexts, the text provides also the fundamental registration of acquired material. A certain part of the article is dedicated to the insertion of acquired knowledge in the current concept of Early Medieval region settlement and to the comparison of the distinct finds with similar material from other localities.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181980