Počet záznamů: 1

Pravěké osídlení jeskyně Martina, k. ú. Tetín, okr. Beroun

 1. 1.
  0337967 - ARU-G 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vencl, Slavomil - Beneš, J. - Blajerová, M. - Opravil, E. - Peške, L. - Světlík, Ivo
  Pravěké osídlení jeskyně Martina, k. ú. Tetín, okr. Beroun.
  [Prehistoric settlement of the Martina Cave (Tetín, distr. Beroun).]
  Památky archeologické. Roč. 100, - (2009), s. 5-48 ISSN 0031-0506
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: Bohemian Karst * Martina Cave * stratigraphy * post-depositional processes * refitting
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Až 4 m mocné souvrství pozdně glaciálních až mladoholocenních sedimentů ve vstupní části jeskyně Martina v Českém krasu obsahovalo stopy osídlení ze sklonku mladého až pozdního paleolitu, mezolitu, neolitu, časného eneolitu, střední doby bronzové a novověku. Souvrství obsahovalo i bohatá data biostratigrafická a uhlíky pro radiometrické analýzy. Dokumentace nálezů pravěké keramiky umožnila rozbor a hodnocení aplikací techniky skládanek, která prokázala výrazné postdepoziční pohyby v souvrství. Pozůstatky po trvalejším osídlení pocházejí jen z období mladší fáze kultury s keramikou lineární, z časného eneolitu a ze střední doby bronzové; návštěvy všech ostatních období měly krátkodobý charakter. Po většinu času zůstávala jeskyně liduprázdná, jak naznačuje převaha tanatocenóz nad potravními zbytky.

  The 4 m high stratigraphy of the Late Glacial to Late Holocene sediments in the entrance part of the Martina Cave in the Bohemian Karst offered evidence for settlement in the end of Upper to Late Palaeolithic, Mesolithic, Neolithic, Early Eneolithic, Middle Bronze Age and postmedieval period. The sequence of sediments also provided rich data for biostratigraphy as well as charred wood for radiometric analysis. The documentation of prehistoric pottery finds enabled the application of the method of refitting, which recorded conspicuous post-depositional processes within the sequence of sediments. Evidence for longer-lasting settlement activities comes from the later part of the Linear Pottery Culture, Early Eneolithic and Middle Bronze Age; all the other prehistoric activities were short-termed. Most of the time the cave remained empty, as it is demonstrated by the thanatocenoses prevailing over the bones of consumed animals by prehistoric people.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181845