Počet záznamů: 1

Úvahy nad Archeologií pravěkých Čech

 1. 1.
  0337966 - ARU-G 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vencl, Slavomil
  Úvahy nad Archeologií pravěkých Čech.
  [Reflections on the Archaeology of Prehistoric Bohemia.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 61, č. 3 (2009), s. 554-566 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: prehistory * Bohemia * synthesis * integration of information * presentation of archaeology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Autor se pokusil o dílčí komentář k osmisvazkovému projektu Archeologie pravěkých Čech, a to z pozice aktivního účastníka přípravy syntéz pravěku Čech z roku 1978 i 2007-2008. Nová syntéza uspokojivě shrnuje výsledky českého terénního výzkumu i stav zpracování pramenů, ale - podle názoru autora - faktografické limity domácích pramenů spolu s dnešní úrovní integrace výsledků humanitních a přírodních věd omezují možnosti jejich celistvého interpretačního využití. Další rozvoj, resp. přežití oboru bude záviset dílem na míře úspěšnosti integrace českého výzkumu v rámci Evropy, dílem na schopnosti archeologů přesvědčit domácí veřejnost, že péčí a hospodařením s archeologickými prameny plníme nepominutelnou společenskou objednávku nadnárodního dosahu.

  The author has produced commentary on the eight-volume Archeologie pravěkých Čech [Archaeology of Prehistoric Bohemia] project from the position of an active participant in the preparation of the synthesis of information concerning prehistoric Bohemia from 1978 and 2007-2008. This new synthesis provides a satisfactory summary of the results of Czech field research as well as the status of the processing of sources. However, in the opinion of the author, the factographic limits of domestic sources together with today's integration of the results of the humanities and natural sciences restricts the possibilities of their cohesive interpretive use. Further progress, or even the survival of the field, will depend in part on the success of the integration of Czech research into the framework of Europe and in part on the ability of archaeologists to convince the public that care and management of archaeological sources is a vital social mission of supranational importance.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181844