Počet záznamů: 1

Analytical methods for cytokinins

 1. 1.
  0337571 - UEB-Q 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Tarkowski, Petr - Ge, L. Y. - Yong, J. W. H. - Tan, S. N.
  Analytical methods for cytokinins.
  [Analytické metody pro cytokininy.]
  Trac-Trends in Analytical Chemistry. Roč. 28, č. 3 (2009), s. 323-335 ISSN 0165-9936
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: Analysis Capillary electrophoresis * Cytokinin * Complex matrix
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 6.546, rok: 2009

  The development of sensitive analytical methods for the determination of cytokinin levels in plant tissues is essential for elucidating the roles of cytokinins in life science. In the past decade, more advanced analytical systems have been applied for the rapid analyses of endogenous cytokinins. This review primarily focuses on emerging analytical methods designed to meet the requirements for cytokinin analyses in complex matrices with special emphasis on high-performance liquid chromatography, gas chromatography and capillary electrophoresis coupled with different detectors. We highlight the advantages and the limitations of the techniques. As sample preparation is a key factor in determining the success of cytokinin analyses, we devote a section to discussing sample-extraction and clean-up techniques prior to analysis.

  Vývoj citlivých analytických metod stanovení cytokininů v rostlinných pletivech je nezbytný pro objasňování role cytokininů v oblasti věd o živé přírodě. V posledních deseti letech byly k analýze cytokininů využívány stále dokonalejší analytické systémy. Tento přehledný referát je zaměřen na objevující se analytické metody vyvinuté k tak, aby vyšly vstříc požadavkům kladeným na analýzu cytokininů v komplexních matricích s důrazem na kapalinovou chromatografii, plynovou chromatografii, kapilární elektroforézu v kombinaci s různými detektory. Jsou zdůrazněny přednosti i omezení danyých metod. Vzhledem k tomu, že příprava vzorku je klíčovým faktorem analýzy cytokininů, je této oblasti věnována sekce v níž se diskutují extrakční a purifikační techniky, které předcházejí koncové analýze.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181533