Počet záznamů: 1

Sexually dimorphic gall structures correspond to differential phytohormone contents in male and female wasp larvae

 1. 1.
  0337104 - UEB-Q 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Dorchin, N. - Hoffmann, J. H. - Stirk, W. A. - Novák, Ondřej - Strnad, Miroslav - van Staden, J.
  Sexually dimorphic gall structures correspond to differential phytohormone contents in male and female wasp larvae.
  [Pohlavní dimorfismus struktury hálek odpovídá rozdílnému obsahu fytohormonů u samčích a samičích larev vos.]
  Physiological Entomology. Roč. 34, č. 4 (2009), s. 359-369 ISSN 0307-6962
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: Acacia longifolia * auxin * cytokinin
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 1.358, rok: 2009

  Sexually dimorphic galls are rare among gall-inducing insects and the reason for their occurrence is unknown. The pteromalid wasp Trichilogaster acaciaelongifoliae, which induces galls on Acacia longifolia, is one such species. The anatomical and physiological attributes of male and female galls are examined and compared. Histological preparations are used to characterize anatomical differences between male and female gall chambers. Concentrations of auxin and cytokinin in normal buds, galled tissues, and larvae of both sexes are measured. Tissues from female chambers induce stronger cytokinin-like bioactivity than tissues from male chambers. Female larvae have considerably higher concentrations of cytokinins than male larvae; higher auxin-like bioactivity than in normal or galled plant tissues; and almost twice concentration of auxin than male larvae. These findings suggest that differing levels of phytohormones are involved in development of sexual dimorphism of gall structures.

  Pohlavní dimorfismus u hálek způsobovaných hmyzem je vzácný a příčina jejich výskytu je neznámá. Vosa Trichilogaster acaciaelongifoliae, která vyvolává hálky na Acacia longifolia, je jedním takovým druhem. Anatomické a fyziologické rysy u samčích a samičích hálek byly studovány a srovnávány. Histologické preparace byly využity pro charakterizaci anatomických rozdílů u obou typů hálek. Byly změřeny koncentrace auxinů a cytokininů v normálních pupenech, pletivech hálek a larvách obou pohlaví. Pletiva ze samičích hálek vykazovala silnější cytokininovou biologickou aktivitu oproti pletivům ze samčích hálek. Samičí larvy měly vyšší koncentraci cytokininů než samčí larvy; vyšší auxinovou biologickou aktivitu než byla v rostlinných normálních pletivech nebo pletivech z hálek; a téměř dvojnásobnou koncentraci auxinu než u samčích larev. Tato zjištění ukazují, že různé hladiny fytohormonů jsou zapojeny do vývoje pohlavního dimorfismu struktury hálek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181184