Počet záznamů: 1

Slovotvorná produktivita a gramatičnost: gradační expresivní adjektiva s prefixy pra-, pře- a vele- (typy prastarý, překrásný a veledůležitý) v současné psané češtině

 1. 1.
  0336985 - UJC-A 2010 RIV ES cze J - Článek v odborném periodiku
  Štícha, František
  Slovotvorná produktivita a gramatičnost: gradační expresivní adjektiva s prefixy pra-, pře- a vele- (typy prastarý, překrásný a veledůležitý) v současné psané češtině.
  [Word-formation productivity and grammaticality: Expresive amplifying adjectives with prefixes pra-, pře- and vele- in present-day written Czech.]
  Eslavística Complutense. Roč. 9, - (2009), s. 145-170 ISSN 1578-1763
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: word formation * grammar * grammaticality * prefix * adjective
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  K rozdílům v užívání, distribuci a produktivitě prefixů u gradačních adjektiv typu prastarý, překrásný, veledůležitý jak v historii psané češtiny, tak v současném psaném úzu, na základě korpusové analýzy.

  On differences in the usage, distribution, and productivity of prefixes occuring in amplifying adjcetives such as prastarý, překrásný, veledůležitý both in the history of written Czech and in contemporary Czech, based on a corpus analysis.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181089