Počet záznamů: 1

Brněnský štatl. Mezi mýtem, subkulturou, zdrojem identity a „obchodní značkou“?

 1. 1.
  0336730 - UEF-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Nosková, Jana
  Brněnský štatl. Mezi mýtem, subkulturou, zdrojem identity a „obchodní značkou“?.
  [The “štatl” of Brno. Between the myth, subculture, identity source and “trademark”?.]
  Český lid, Etnologický časopis. Roč. 96, č. 4 (2009), s. 359-379 ISSN 0009-0794
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: local identity * youth * subculture * urban space * socialism * oral history * Brno
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek se zabývá problematikou tzv. brněnského štatlu a štatlařů. Štatl může označovat několik jevů – je používán jako synonymum města Brna, synonymum centra Brna nebo označuje určitou subkulturu a ve spojení se štatlaři zahrnuje v sobě i specifickou skupinu obyvatel města Brna. Hlavní část příspěvku tvoří analýza obrazů a významů spojených se štatlem a štatlaři – analýza je založena jednak na interpretacích obsažených ve vzpomínkách narátorů a ve vzpomínkových knihách věnujících se štatlu a štatlařům, jednak na obrazech používaných v současné době v reklamě či dobovém tisku. Článek věnuje pozornost také specifickému jazyku štatlařů – „hantecu“. Výsledky analýzy mohou sloužit na jedné straně k bližšímu pochopení současných interpretací života určité skupiny lidí v městském prostředí v období socialismu, na druhé straně jako prostředek k lepšímu pochopení procesů spjatých s vytvářením lokálních identit, stejně tak jako komerčního využití kulturních artefaktů.

  The article focuses on the problem of “štatl” of Brno and its inhabitants, the so called “štatlaři”. The term “štatl” can signify the city of Brno itself, or the city centre, but also a certain type of subculture and, in connection with the term “štatlaři”, the specific group of the inhabitants of Brno. The core of the article consists in the analysis of images and meanings connected with štatl and štatlaři, their image and interpretation in memories and the exploitation of their image at present (commercial use in advertising). Besides štatl, the article also reflects the specific language, the so called “hantec”. The results of the analysis should serve on the one hand as contemporary interpretation of life of certain group of people in urban setting during the period of socialism, on the other hand for better understanding of the processes that are connected to the contemporary creation of local identities, as well as commercial use of cultural artefacts.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180905