Počet záznamů: 1

Interchange Driven Turbulence and Bellan Instability in Tokamak Scrape-off Layer

 1. 1.
  0336698 - UFP-V 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Seidl, J. - Krlín, Ladislav
  Interchange Driven Turbulence and Bellan Instability in Tokamak Scrape-off Layer.
  [Bellanova nestabilita u nečistot zachycených v turbulentních strukturách v okrajové vrstvě tokamaku.]
  WDS'09 Proceedings of Contributed Papers. Prague: Matfyzpress, 2009 - (Šafránková, J.; Pavlů, J.), s. 64-70. ISBN 978-80-7378-103-3.
  [Annual conference of doctoral students - WDS 2009 /18./. Prague (CZ), 02.06.2009-05.06.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: plasma turbulence * plasma impurities * impurity transport * Bellan instability * turbulence modeling
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  We present description of an electrostatic turbulent model ESEL and explain interchange mechanism leading to turbulence generation in tokamak scrape-off layer. After introducing theory of Bellan instability, threshold for particle detrapping from turbulent structures (blobs) due to their finite Larmor orbits is discussed for the case of turbulence simulated by the ESEL model. Since plasma potential as well as floating potential are available from the simulation, it is possible to evaluate error made by using experimentally obtained floating potential in simulations of particle diffusion. It is shown that due to bipolar nature of blobs the outflow of particles from the blob caused by Bellan instability can be, in certain conditions, asymmetric and localized mainly into its upper and inner boundary.

  V příspěvku je prezentován popis elektrostatického turbulentního modelu ESEL, společně s vysvětlením výměnné nestability, jež vede ke vzniku turbulence v okrajové vrstvě tokamaku. Po vysvětlení principu Bellanovy nestability je pro případ turbulence generované modelem ESEL diskutována mez, kdy individuální částice přestávají být zachyceny turbulentními strukturami (bloby). Jelikož ve výstupech modelu ESEL je dostupný jak potenciál plasmatu, tak plovoucí potenciál, je možné odhadnout chybu, jíž se dopustíme v případě, že bychom při vyšetřování pohybu jednotlivých částic použili namísto potenciálu plasmatu experimentální lépe dostupný plovoucí potenciál. V poslední části příspěvku je ukázáno, že únik částic z blobu způsobený Bellanovou nestabilitou, mùže být za určitých okolností výrazně asymetrický.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180880